Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA I STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023 są wyniki pisemnego egzaminu:

 • maturalnego (świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną),
 • dojrzałości (świadectwo wydane przez dyrektora szkoły),
 • matury międzynarodowej IB (maturę międzynarodową potwierdza dyplom IB – International Baccalaureate wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie),
 • matury europejskiej EB (maturę europejską European Baccalaureate potwierdza dyplom EB wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statusie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu  dnia 21 czerwca 1994 r.),
 • maturalnego/dojrzałości uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się do przyjęcia do szkoły wyższej,
 • dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
 • dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów zawodowych w zawodzie  nauczanym na poziomie technika

Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia na kierunki: architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia dodatkowo przystępują do sprawdzianu z umiejętności plastycznych 

Uczelnia stwarza dogodne warunki osobom z niepełnosprawnością, przystępującym do egzaminów wstępnych. Kandydatom z dysfunkcją narządu ruchu udostępnione zostaną sale bez barier architektonicznych. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia egzaminu wstępnego uwzględniającego potrzeby kandydata z niepełnosprawnością, powinien on skontaktować się z odpowiednią komisją rekrutacyjną nie później niż 10 dni przed terminem egzaminu wstępnego.

 

Zasada wyliczania liczby punktów (LP) (format:  pdf, rozmiar:  194 KB) dotyczy kandydatów, którzy legitymują się świadectwem:

egzaminu maturalnego świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
dyplomem matury międzynarodowej IB - International Baccalaureate,
oraz dyplomem matury europejskiej EB 

Zasada wyliczania liczby punktów (LP) (format:  pdf, rozmiar:  188 KB) dotyczy kandydatów, którzy legitymują się świadectwem:
egzaminu dojrzałości "starej matury" (stara matura- egzamin maturalny zdawany do roku 2004
w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach)

 

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

   

 1. Na studia II stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. W przypadku kandydatów legitymujących się zagranicznym dyplomem ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich) Uczelnia stwierdza nabycie kompetencji inżynierskich lub równoważność uzyskanego tytułu zawodowego z jego polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz.U. poz. 1881).
 4. Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 5. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt 6).  Wykaz kierunków studiów lub dziedzin, dyscyplin naukowych, których absolwenci osiągnęli porównywalne efekty kształcenia do kierunku studiów, o który się ubiegają podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji.
 6. Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, niespełniających wymogów – opisanych w pkt. 6 i 7 podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 7. Zakres testu lub rozmowy kwalifikacyjnej, o którym mowa w pkt 8, podany zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni nie później niż na dwa miesiące przed jego przeprowadzeniem.
 8.   Kandydat – obywatel polski, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Podstawą przyjęcia będzie dyplom ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich)

   

  • wydany za granicą i uznany na podstawie umowy międzynarodowej,
  • wydany za granicą i uznany na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), 
  • wydany za granicą i uznany w drodze nostryfikacji.

   

 9. Za uprawniające do podjęcia studiów drugiego stopnia będzie dyplom uzyskany za granicą, który daje możliwość wstępu na studia drugiego stopnia w kraju wydania.
 10. W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia za granicą przyjęcie na studia może odbyć się na podstawie tymczasowego zaświadczenia potwierdzającego ukończenie studiów (tzw. provisional certificate, temporary graduation certyficate, itp.) z zastrzeżeniem, że osoba przyjęta na studia zobowiązana będzie do przedstawienia w Uczelni oficjalnego dyplomu ukończenia studiów w terminie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia kształcenia.
 11. Zagraniczne dokumenty o wykształceniu powinny być odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille.
 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez:

   

  • polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy ministerstwa sprawiedliwości,
  • tłumacza w kraju macierzystym kandydata z tym, że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

   

 13. Kandydat na kierunek studiów prowadzony w języku obcym powinien posługiwać się językiem  obcym na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów. Kandydat, dla którego język, w którym zamierza studiować nie jest językiem urzędowym jego kraju pochodzenia musi legitymować się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, zgodnie z dokumentami określonymi w załączniku nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (tekst jedn. z 2019 r. poz. 1552).
 14. Uczelnia stwarza dogodne warunki osobom z niepełnosprawnością, przystępującym do test lub rozmowy kwalifikacyjnej. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia testu lub rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniającego potrzeby kandydata z niepełnosprawnością  powinien on zgłosić pisemnie odpowiedniej komisji rekrutacyjnej rodzaj niepełnosprawności  nie później niż 10 dni przed wyznaczonym terminem testu.

   

  Wykaz kierunków na studiach  drugiego stopnia (w rekrutacji na semestr zimowy)
  (studia stacjonarne drugiego stopnia - S2, studia niestacjonarne drugiego stopnia - N2)

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 

 

Testy kwalifikacyjne – studia II stopnia

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

studia stacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni
studia niestacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy