Projekty badawcze i badawczo-naukowe509-03-85-9211-00/9

Resilience for Dairy (Akronim: R4D), Odporność sektora mleczarskiego;

Czas trwania: 1.01.2021-31.12.2023

dr Ewa Kołoszycz

Projekt Resilience for Dairy (R4D) otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o dofinansowanie nr 101000770. Realizowany cel szczegółowy w ramach Europejskiego Programu Badawczego: 3.2 – Wyzwania społeczne/Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka.

Strona projektu krajowa: projektr4d.zut.edu.pl

Strona główna: resilience4dairy.eu

INT107

Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania  (Akronim: REGE)

Czas trwania: 2018-10 2021-09

dr Wojciech ZbaraszewskiProjekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska
FMP-0103-17

Regionalne efekty ekonomiczne z turystyki w parkach narodowych na przykładzie Drawieńskiego Parku Narodowego (akronim: ReeT)

Czas trwania: 2018-01 2019-12

dr Wojciech ZbaraszewskiProjekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
FMP-0084-17

Samowystaczalność energetyczna regionu na polsko-niemieckim pograniczu (akronim: SEP) / Energieautarkheit der Region in der deutsch-polnischen Grenzregion (Akronym: SEP)

Czas trwania: 2017-09 2017-12

dr Wojciech ZbaraszewskiProjekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
2015-15Aktywność turystyczna na przygranicznych obszarach chronionych na przykładzie Parków Narodowych "Ujście Warty: i "Dolina Dolnej Odry: (TAPA-Tourist Activities in Protected Areas)

Czas trwania: 2015-10-01 2017-12-31
dr Wojciech ZbaraszewskiProjekt finansowany przez zagraniczną instytucję publiczną, powołaną w celu wspierania działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej
00296/2015/AKAktywność turystyczna na przygranicznych obszarach chronionych na przykładzie Paków Narodowych "Ujście Warty" i "Dolina Dolnej Odry"

Czas trwania: 2015-09-10 2017-03-31
dr Wojciech ZbaraszewskiFundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
FMP-2013-096

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania transgranicznej turystyki w Euroregionie Pomerania na przykładzie Wolińskiego Parku Narodowego

Czas trwania: 2013-08-01 2014-03-31

dr Wojciech ZbaraszewskiInne projekty badawcze i badawczo-rozwojowe realizowane w kraju, w konsorcjach lub na zlecenie krajowych bądź międzynarodowych podmiotów gospodarczych
2011/01/B/HS4/02858Agroturystyka jako działalność gospodarcza i dobro publiczne w gospodarstwach rolnych Pomorza Zachodniego

Czas trwania: 2011-12-06 2013-12-05
dr Agnieszka BrelikInne programy
NN 114 148340Ocena ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych skutków wykupu mieszkań spółdzielczych dla funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i rynku nieruchomości

Czas trwania: 2011-06-13 2014-06-12
dr hab. Teodor Zbigniew SkotarczakProjekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki
NN 310 1112 40Badania społeczno-ekonomicznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania gospodarstw rolnych i ich restrukturyzacji po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Czas trwania: 2011-05-23 2014-05-22
Bogdan WawrzyniakProjekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
NN 310 012940Badania nad oddziaływaniem służb doradczych na procesy kształtowania obszarów wiejskich

Czas trwania: 2011-05-20 2014-05-19
prof. dr hab. Antoni MickiewiczProjekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
NN 305 037240Ochrona i kształtowanie środowiska roliczego w świetle programów rolnośrodowiskowych realizowanych w latach 2007-2013 w Polsce północno-zachodniej

Czas trwania: 2011-05-12 2013-11-11
dr hab. Bartosz Adam MickiewiczProjekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
NN 112 365939Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw sektora turystyki uzdrowiskowej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Czas trwania: 2010-10-25 2013-04-24
dr hab. Bogusław StankiewiczProjekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki
NN 305 002239Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju gmin położonych na obszarach cennych przyrodniczo w Polsce północno-wschodniej

Czas trwania: 2010-09-09 2012-09-08
dr hab. Bartosz Adam MickiewiczProjekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
NN 112 296138Efektywność powiązań nauki i przemysłu w procesach innowacyjnych

Czas trwania: 2010-04-16 2013-07-15
dr hab. Irena ŁąckaProjekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki
NN 305 398638

Gospodarka ziemią na obszarach cennych przyrodniczo makroregionu północno-zachodniego w kontekście obrotu ziemią rolniczą i jego pośredniego wpływu na tempo przemian strukturalnych


Czas trwania: 2010-03-31 2013-03-30

dr Monika MejszelisProjekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki
NN 305 1527 36

Turystyka wiejska jako ważny element rozwoju zrównoważonego „gmin naturowych” położonych na obszarze Zielonych Płuc Polski


Czas trwania: 2009-05-05 2011-05-04

dr Przemysław Łagodzkibadawczy własny
203/N-EDF-IFCN-AB/2008/0

Międzynarodowa Sieć Gospodarstw Porównawczych - Bydło Mleczne, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Mleka, Agri benchmark - żywiec wołowy. Konkurencyjność produkcji mleka i żywca wołowego w Polsce i na świecie

 

Czas trwania: 2008-06-24 2013-07-06

prof. dr hab. Michał ROMAN ŚwitłykInternational Farm Comparison Network - Dairy, European Dairy Farmers, Agri benchmark beef