Badania naukowe

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu

 • Monitorowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej jako wsparcie rozwoju regionalnego. 
 • Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w dobie globalizacji

 

Katedra Ekonomii i Rachunkowości

 • Wyzwania zrównoważonego rozwoju wobec gospodarki polskiej i światowej
 • Badania nad aktywnością innowacyjną MŚP z klastra chemicznego Zielona Chemia
 • Ocena efektywności i produktywności narodowych systemów innowacji w Europie
 • Ocena efektywności transferu technologii i aktywności naukowej w szkolnictwie wyższym – badania porównawcze „nowych” i „starych” krajów członkowskich UE
 • Sytuacja ekonomiczna polskich przedsiębiorstw transportowych na rynku Unii Europejskiej
 • Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie sektora transportu drogowego na przykładzie Polski
 • Wykorzystanie narzędzi ekonometrycznych dla poszukiwania determinant wzrostu gospodarczego wynikających z działalności innowacyjnej wybranych krajów należących do liderów innowacyjności oraz wybranych państw Grupy Wyszehradzkiej

 

 Katedra Nieruchomości

 • Problemy w systemie gospodarki przestrzennej występujące na pograniczu perspektywy ekonomicznej, prawnej, środowiskowej i kulturowej
 • Międzynarodowe klasyfikacje systemów gospodarki przestrzennej – występujące w tym zakresie kluczowe międzynarodowe problemy i bariery
 • Elastyczność w planowaniu przestrzennym z perspektywy rozwiązań ekonomii instytucjonalnej
 • Wdrażanie rozwiązań Agendy Terytorialnej 2030 i Krajowego Planu Odbudowy do systemu gospodarki przestrzennej
 • Dostosowanie polityki przestrzennej w reakcji na pandemię COVID-19
 • Nowe środki polityki miejskiej jako odpowiedź państw europejskich na pandemię COVID-19

 

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

 • Opracowanie teoretycznych sposobów przekształcania zmiennych-nominant na stymulanty wraz z weryfikacją wyników porządkowania liniowego obiektów z zastosowaniem zaproponowanych przekształceń
 • Badanie wpływu czynników społeczno-ekonomicznych na efektywność zatrudnieniową i kosztową powiatowych urzędów pracy w Polsce z wykorzystaniem metod ilościowych
 • Badanie zdrowia psychicznego ludności w Polsce z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy statystycznej i modelowania ekonometrycznego
 • Badanie struktury bezrobotnych według wybranych kategorii (płeć, wiek, wykształcenie) w krajach Unii Europejskiej
 • Badanie sytuacji społeczno-gospodarczej ludności na obszarach popegeerowskich – studium przypadku (z rozszerzeniem na obszary wiejskie w przypadku krajów, w których nie było PGR-ów)

 

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami

 • Ocena żywotności ekonomicznej gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w Europie
 • Ocena zmian efektywności gospodarstw mlecznych na skutek zmian otoczenia zewnętrznego
 • Analiza rentowności gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka
 • Kierunki zmian w branży mleczarskiej na świecie
 • Badanie sytuacji ekonomicznej gospodarstw zajmujących się produkcją żywca wołowego – analiza kosztów w różnych systemach produkcji
 • Styl uczenia się jako element poprawy komunikacji wewnątrzorganizacyjnej
 • Analiza sposobów zdobywania informacji oraz ich wpływ na sposób/styl uczenia się w organizacji
 • Badania związane z sieciami międzyorganizacyjnej współpracy badawczej polskich instytucji naukowych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi
 • Zarządzanie w usługach
 • Zarządzanie a rynek seniorów
 • Zarządzanie przestrzenią, zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, zarządzanie środowiskiem, problemy związane z pandemią Covid-19 w zarządzaniu przestrzenią

 

 Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich 

 • Polskie przedsiębiorstwa uzdrowiskowe w warunkach konkurencji transgranicznej na rynku zdrowia Unii Europejskiej – polsko-słowackie oraz polsko-niemieckie studium porównawcze
 • Unijne wyłączenia sektorowe a konkurencja w sektorze ubezpieczeń
 • Wpływ turystyki zdrowotnej na rozwój lokalny wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego
 • Determinanty rozwoju turystyki w polskich gminach nadmorskich
 • Polityka unijna w zakresie rozwoju niskoemisyjności
 • Elektromobilność - ujęcie  ekonomiczne, organizacyjne i społeczne
 • Polityka unijna w zakresie ideii zrównoważonego rozwoju
 • Koncepcja smartcity - wymiar ekonomiczny organizacyjny i społeczny