Badania naukowe

Katedra Analizy Systemowej i Finansów ->> więcej

1.       Badanie istoty i znaczenia żeglugi promowej w lądowo-morskich łańcuchach logistycznych i korytarzach transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem linii żeglugowej Świnoujście – Skandynawia

2.       System monitorowania zagrożeń sytuacji finansowej przedsiębiorstw produkcyjnych z sektora spożywczego

3.       Czynniki konkurencyjności miast w Polsce na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

4.       Uwarunkowania funkcjonowania obszarów chronionych

5.       Analiza rozwoju regionalnego krajów Europy

6.       Analiza regionalnego transportu lotniczego i działalności portów lotniczych w Polsce

 

Katedra Ekonomii i Rachunkowości - >>> więcej

1.       Polska gospodarka i jej problemy na tle Unii Europejskiej i świata – różne spojrzenia na jej przyszłość w drugiej dekadzie XXI w.

2.       Wpływ kolei żelaznych na wzrost gospodarczy Niemiec (1840−1913)

3.       Polityka „infant industry” – przeszłość i przesłanki wykorzystania we współczesnych krajach r. rozwijających się

4.       Wpływ transferu technologii informatycznej (systemów klasy ERP  zarządzania) na rozwój i budowę nowoczesnego przedsiębiorstwa w ramach MŚP

5.       Kapitał społeczny obszarów wiejskich. W kierunku społeczeństwa obywatelskiego.

6.       Niedopasowania strukturalne na regionalnym rynku pracy

7.       Kompetencje jako czynnik determinujący rozwój organizacji uczącej się

8.       Analiza oddziaływania polityki handlu zagranicznego i zmian technologicznych oraz innych czynników w kształtowaniu współczesnych procesów globalizacyjnych na przykładzie wybranych gospodarek z wczesnym take-off

9.       Problemy rachunkowości finansowej w jednostkach gospodarczych

10.       Zarządcze aspekty rachunkowości

11.       Rachunkowość i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych

12.       Ekonomiczne i organizacyjne aspekty dydaktyki w rachunkowości

 

 

Katedra Marketingu Gospodarki i Środowiska - >>> więcej

1.       Znaczenie małych portów morskich w Polsce dla gospodarki lokalnej

2.       Etyka w działalności przedsiębiorstw

3.       Budowanie przewagi konkurencyjnej

4.       Znaczenie marketingu wewnętrznego w motywowaniu personelu

5.       Integracja europejska i jej wpływ na budowanie konkurencyjności regionów

 

Katedra Nieruchomości i Agrobiznesu

 

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii - >>> więcej

1.       Zastosowanie metod ilościowych w modelowaniu i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych

2.       Zastosowanie metod statystycznych w naukach przyrodniczych i medycynie

 

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami - >>> więcej

1.       Zarządzanie przedsiębiorstwami rolniczymi w warunkach nowej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej

2.       Ocena racjonalności zarządzania w publicznych szkołach wyższych

 

Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich >>> więcej

1.       Polskie przedsiębiorstwa uzdrowiskowe w warunkach konkurencji transgranicznej na rynku zdrowia Unii Europejskiej – polsko-słowackie oraz polsko-niemieckie studium porównawcze.

2.       Unijne wyłączenia sektorowe a konkurencja w sektorze ubezpieczeń