Historia Wydziału

 Utworzenie wydziału i jego kolejni dziekani

 

 
    Historia dzisiejszego Wydziału ma swoje źródła w 1954 r., kiedy to powołano Katedrę Ekonomii Politycznej i Katedrę Matematyki na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie, w roku 1956 - Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Rolnych (z której w 1968 r. wyodrębnił się Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji Zwierzęcej), zaś w 1966 r. - na Wydziale Rybactwa Morskiego - Katedrę Ekonomiki Gospodarki Rybnej. Te katedry i zakłady stanowiły intelektualną podstawę rozwoju szczecińskiego ośrodka nauk ekonomiczno-rolniczych, specjalizującego się w ekonomii i organizacji przedsiębiorstw, teorii zarządzania i podejmowania decyzji oraz w zastosowaniach metod matematycznych i informatyki w gospodarce żywnościowej, a szczególnie w sterowaniu procesami gospodarczymi oraz rynkiem.

 
    Dnia 1 października 1970 r. powołano Międzywydziałowy Instytut Nauk Społeczno - Politycznych, którego dyrektorem w latach 1970¬1990 był prof. dr hab. Edmund Dobrzycki, a następnie doc. dr hab. Stefan Zabrowarny. Instytut powstał na bazie Katedry Ekonomii Politycznej oraz Zakładu Nauk Politycznych. Badania obejmowały prawno-polityczne i ekonomiczne problemy gospodarki morskiej, racjonalizację gospodarki ziemią oraz zagadnienia historii gospodarczej regionu. Poza strukturą organizacyjną Instytut zasilił Wydział 27-osobową grupą nauczycieli, składającą się między innymi z profesorów i docentów oraz 11 adiunktów. Kolejnym czynnikiem integrującym środowisko ekonomistów rolnych AR, było powołanie 1 grudnia 1973 r. Międzywydziałowego Instytutu Ekonomiki, Organizacji i Kierowania. Instytutem do 1991 r. kierował prof. dr hab. Zygmunt Dowgiałło, a funkcje zastępców dyrektora pełnili: doc. dr Zdzisław Pędziński (w latach 1973-1981), a następnie doc. dr hab. Zenon Woźniak (1981-1991). Instytut obejmował Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Rolnych, Katedrę Ekonomiki Gospodarki Rybnej, Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji Zwierzęcej, Zakład Informatyki i Zastosowań Metod Matematycznych, Zakład Rachunkowości i Zakład Polityki Agrarnej.

 
    Instytut zainicjował powołanie trzech pracowni terenowych w przedsiębiorstwach PGR: w Drzonowie, Węgorzynie i Barlinku, w których realizowano badania, prace magisterskie, oraz zorganizowano stacje maszyn cyfrowych (Drzonowo, Barlinek), których kierownictwo objął dr Ryszard Budziński.Z inicjatywy Instytutu została powołana Samodzielna Pracownia Systemów Zarządzania Przedsiębiorstwami Rolniczymi Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Siedzibą pracowni w okresie organizacyjnym były pomieszczenia Instytutu przy ul. Judyma 2. Kierownictwo pracowni objął prof. dr hab. Zygmunt Dowgiałło, działali w niej: prof. dr hab. Bogdan Krawiec, dr inż. Marian Malicki, dr Leszek Szydłowski, dr inż. Antoni Piwowarski. Pracownia przekształciła się najpierw w Zakład Systemów Zarządzania a następnie w Oddział Instytutu Badań Systemowych PAN.

 

W latach 1987-1990 następowały kolejne zmiany organizacyjne:

 

    Intensyfikacja działalności badawczej była, przede wszystkim, efektem nabywania przez pracowników doświadczeń metodycznych. W badaniach następowało stopniowe przechodzenie od tradycyjnie realizowanej problematyki, dotyczącej przeważnie rachunkowości, do nowej problematyki, nie badanej w gospodarce żywnościowej. Dotyczy to zwłaszcza badań nad wykorzystaniem w planowaniu nowoczesnych metod numerycznych. Drugą ważną dziedziną były badania nad organizacją i zarządzaniem gospodarką żywnościową. Zostały one zainicjowane przez profesorów Z. Dowgiałło i S. Stachaka. W tej dziedzinie badań, szczeciński ośrodek naukowy stał się przodującym w kraju. Analizowany okres wyróżnił się również realizacją kompleksowych tematów badawczych, podejmowanych głównie z inicjatywy prof. Z. Dowgiałło i kierowanych przez niego. Zrealizowano 18 tematów kompleksowych węzłowych i resortowych. Działania badawcze nie tylko wzbogaciły naukę o nowe treści, ale pozwoliły też awansować licznych pracowników Instytutu: 13 spośród nich uzyskało stopień doktora nauk, 6 - stopień doktora habilitowanego, 3 - tytuł profesora.
    Instytut zainicjował wydawanie w Zeszytach Naukowych AR serii Ekonomika i Organizacja. Do 2003 r. ukazało się w jej ramach 44 tomy. Równocześnie pracownicy Instytutu opracowali i wydali 26 podręczników akademickich oraz 8 przewodników i zbiorów zadań. Szczególne osiągnięcia w tym zakresie uzyskali profesorowie: S. Stachak, Z. Dowgiałło, B. Krawiec, Z. Woźniak, J Orylska, K. Kryńki, M. Świtłyk, L. Pałasz, T. Kiziukiewicz.Współpraca naukowa z Instytutem Badań Systemowych PAN, w zakresie badań teoretycznych i aplikacyjnych umożliwiła zastosowanie w ekonomice rolnictwa teorii systemów oraz metod stochastycznych. Te obszary badań, zainicjowane przez prof. dr hab. B. Krawca, stały się specjalnością szczecińskiego ośrodka naukowego.

 
    Dnia 19 października 1987 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Wydziału, a tydzień później dokonała ona wyboru dziekana i prodziekanów.

 
Nabór studentów na I rok studiów zakończono 3 lipca 1988 r., a 4 października 1988 r. odbyła się pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego 1988/1989 w sali Audytorium Maximum. Studia podjęło 68 studentów (w tym 5 wolnych słuchaczy).

 

W 1993 r. pierwszych 42 absolwentów uzyskało tytuł zawodowy magistra inżyniera, a 16 tytuł zawodowy inżyniera Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej.
Dziś mamy X kadencję Wydziału od powstania. Kolejno kierowali nim:
I kadencja (1987-1990) Dziekan - prof. dr hab. Lech Pałasz,
Prodziekani: doc. dr hab. Zenon Woźniak, doc. dr hab. Stefan Zabrowarny
II kadencja (1990-1993) Dziekan - dr inż. Antoni Piwowarski,
Prodziekani: dr hab. Michał Świtłyk, prof. nadzw. dr hab. Marian Malicki
III kadencja (1993-1995) Dziekan - dr inż. Antoni Piwowarski,
Prodziekani: dr hab. Michał Świtłyk, prof. nadzw. dr hab. Marian Malicki (1995-1996)
Dziekan - prof. dr hab. Lech Pałasz,
Prodziekani: dr hab. Marian Malicki, dr Grażyna Karmowska, dr inż. Grzegorz Spychalski
IV kadencja (1996-1999) Dziekan - dr hab. Antoni Mickiewicz,
Prodziekani: dr hab. Jolanta Zieziula, prof. nadzw. dr Grażyna Karmowska, dr inż. Grzegorz Spychalski
V kadencja (1999-2002) - Dziekan - prof. zw. dr hab. Antoni Mickiewicz,
 Prodziekani: dr hab. Tadeusz Ziejewski, dr hab. Grzegorz Spychalski, dr Grażyna Karmowska
VI kadencja (2002 - 2005) Dziekan - dr hab. Grzegorz Spychalski,
Prodziekani: prof. zw. hab. Michał Świtłyk, dr Krystyna Brzozowska, dr Jolanta Kondratowicz- Pozorska
VII kadencja (od 2005  - 2009) Dziekan – dr hab. Grażyna Karmowska prof. nadzw.
Prodziekani: prof. dr hab. Jolanta Zieziula, dr inż. Robert Rusielik, dr inż. Bartosz Mickiewicz

VIII kadencja (od 2009  - 2012) Dziekan – dr hab. Grażyna Karmowska prof. nadzw.

Prodziekani: dr Bożena Nadolna, dr inż. Robert Rusielik, dr inż. Bartosz Mickiewicz (do 31.12.2011), dr hab. inż. Irena Łącka (od lutego 2012)

IX kadencja (od 2012  - 2016) Dziekan – dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT.

Prodziekani: dr Joanna Hernik, dr Arkadiusz Malkowski, dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk

X kadencja (od 2016  - 2020) Dziekan – dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.

Prodziekani: dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw., dr hab. Iwona Bąk, dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk (do 17 marca 2017), dr Anna Oleńczuk-Paszel (od 07 kwietnia 2017)

XI kadencja (od 2020 - obecnie) Dziekan – dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT

Prodziekani: dr hab. Agnieszka Brelik, prof. ZUT, dr Anna Oleńczuk-Paszel, dr Monika Śpiewak-Szyjka 

 

Baza lokalowa

 
    Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej od początku swojego istnienia, dysponował jedynym budynkiem położonym przy ul. Monte Cassino 16. Obejmuje on 2761 m2 powierzchni użytkowej ogółem. W jego pomieszczeniach znajduje się 13 sal dydaktycznych, w tym laboratoria komputerowe stanowiące bazę dydaktyczną dla nauczania przedmiotów informatycznych.
W wyniku podjęcia działań inwestycyjno - remontowych w roku 1995 i przejęciu obiektu przy ul. Żołnierskiej 47, po dwóch latach udało się oddać do użytku drugi budynek wydziałowy. Jest to obiekt nowocześnie wyposażony, który w znacznym stopniu usprawnił funkcjonowanie Wydziału. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 4523 m2 a łączna kubatura 19943 m3. Składa się z trzech kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. W jego pomieszczeniach zlokalizowano 14 sal dydaktycznych a wśród nich salę wykładową (aulę) na 160 miejsc i dwie sale wykładowe na 60 osób. Przeniesiono również do tego budynku osiem jednostek organizacyjnych Wydziału (Katedr i Zakładów) oraz Dziekanat, salę posiedzeń Rady Wydziału, gabinety Dziekanów.    Na III piętrze budynku umiejscowiona jest biblioteka wydziałowa i czytelnia dla studentów i pracowników. Czytelnia wyposażona jest w interesujący, dostosowany do potrzeb Czytelników, zbiór książek, czasopism polskich i zagranicznych, który w miarę możliwości jest systematycznie uaktualniany i dostosowywany do zachodzących zmian. W dyspozycji Czytelni znajduje się zbiór 10256 woluminów z zakresu ekonomiki i organizacji gospodarki żywnościowej, rynku krajowego, zarządzania, strategii rozwoju firm, finansów, bankowości, marketingu, rachunkowości. Ponadto Czytelnicy mają możliwość korzystania z encyklopedii, słowników, leksykonów.

 
    W Czytelni znajduje się 130 tytułów czasopism polskich i zagranicznych, wieloletnich i aktualnych, 396 roczników statystycznych z kilkunastu lat, 1320 prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich i doktorskich. Całość obiektu tworzy zatem kompleksową bazę dydaktyczno - badawczą i jest ważnym atutem Wydziału w jego dalszym rozwoju.
    Oba budynki wydziałowe zapewniają sprawne funkcjonowanie procesu dydaktycznego i umożliwiają rozwój naukowy kadry nauczycielskiej. Także oba budynki posiadają pełną infrastrukturę informatyczną z połączeniem Internetowym i AMSK oraz okablowaniem strukturalnym.
Obecnie trwają rozmowy i prace przygotowawcze celem powiększenia bazy lokalowej Wydziału o następne niezbędne budynki.

 

 

Kształcenie studentów

 

 1. Pięcioletnie studia stacjonarne. Dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w latach 1988 - 1991 miały i nadal mają formę jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich. Po 6 semestrze obowiązuje specjalistyczny tok studiów. Do 1991 roku prowadzono następujące specjalności: rachunkowość i finanse, zarządzanie, metody matematyczne i informatyka. Absolwenci uzyskiwali tytuł zawodowy magistra inżyniera Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej.
 2. Czteroletnie studia zaoczne, ze specjalnością rachunkowość i finanse, uprawniające do tytułu zawodowego licencjata.
 3. Trzysemestralne studia pedagogiczne, umożliwiające absolwentom Uczelni zdobycie uprawnień pedagogicznych. Od 1991 r. proces kształcenia został poddany ciągłej modernizacji.

 

W latach 1991-1992 wypracowano "sylwetkę absolwenta" Wydziału, odpowiadającą zakresowi kształcenia na kierunku ekonomia i pozytywnie reagującą na wyzwania współczesnej gospodarki rynkowej. W tym celu Wydział zorganizował 2 konferencje naukowe, istotne w kreowaniu sylwetki absolwenta nie tylko naszego wydziału: "Sylwetka absolwenta AR XXI wieku" (Szczecin, 1991) oraz "Image of Graduate of the Agricultural Academy – 21st Century": (Szczecin, 1992).

Absolwenta kierunku ekonomia określano jako:

 1. przedsiębiorcę i kupca, osobiście prowadzącego własne interesy w kraju i zagranicą:
 2. menedżera, zdolnego do walki konkurencyjnej we wszystkich działach gospodarki żywnościowej, bankowości, ubezpieczeniach, administracji i usługach;
 3. wysokiej klasy specjalistę z zakresu studiowanych specjalności.

 

W kolejnych latach rozszerzono i zmodyfikowano specjalności, odpowiednio do potrzeb rynku pracy. Absolwenci wieczorowych i zaocznych studiów zawodowych mogli kontynuować studia magisterskie w trybie zaocznym. W roku 1993 uruchomiono specjalność BANKOWOŚĆ na studiach zaocznych. Naukę rozpoczęło wówczas 207 studentów. W 1997 r. 181 studentów tej specjalności uzyskało tytuł zawodowy licencjata ekonomii. W 1994 r. uruchomiono w Świdwinie punkt wykładowy zawodowych studiów zaocznych, korzystając z pomieszczeń Zespołu Szkół Rolniczych w Świdwinie, w którym specjalnie w tym celu uruchomiono nowoczesne laboratorium komputerowe. W okresie 1994-1997 inicjatywa ta umożliwiła studiowanie prawie 300 słuchaczom.
    Dla uzupełnienia zakresu form kształcenia dla absolwentów licencjackich studiów zaocznych, uruchomiono od roku akademickiego 1994/1995 uzupełniające studia magisterskie. Umożliwiają one w ciągu 3 semestrów specjalistycznych zajęć, pogłębić wiedzę w wybranych dziedzinach ekonomii, a ponadto uzyskać stopień magistra ekonomii.
    Proces rozszerzania działalności dydaktycznej Wydziału zaowocował nie tylko systematycznym wzrostem liczby przyjmowanych studentów, ale również utworzeniem nowego kierunku studiów licencjackich Zarządzanie i marketing, na którym naukę rozpoczęła pierwsza grupa w roku akademickim 1999/2000. Na pierwszy rok studiów w 1999 roku, w różnych formach kształcenia, Wydział przyjął łącznie 1100 studentów, co świadczy dobitnie o niezwykle dynamicznym rozwoju aktywności dydaktycznej. Przewidując powstawanie nowych wyzwań edukacyjnych w ciągu najbliższych lat, władze Wydziału poświęcają wiele uwagi doskonaleniu form i metod kształcenia, oraz dostosowywania treści programowych aktualnym wymogom rynku pracy. Od roku akademickiego 2000/2001 zostały uruchomione zaoczne magisterskie studia uzupełniające dla osób z wyższym wykształceniem nieekonomicznym, które wypełnią lukę w ofercie szkół wyższych dla inżynierów czy nauczycieli pragnących zdobyć umiejętności i wykształcenie ekonomiczne.     Nową inicjatywą w zakresie pracy dydaktycznej, było powołanie w roku 1997 Terenowych Obiektów Dydaktycznych w Barlinku, Pyrzycach, Sławnie i Świdwinie. Inspirowane aktywnością władz samorządowych i potrzebami młodych ludzi ze wsi i małych miasteczek, tworzą one szansę edukacyjną dla środowisk oddalonych od aglomeracji akademickich.

 

Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest prowadzenie studiów podyplomowych dla absolwentów szkół wyższych różnego profilu. Stałe miejsce w ofercie zajmuje Studium Rachunkowości, przygotowujące do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez egzaminu państwowego oraz Studium Pedagogiczne, kształcące w zakresie przygotowania fachowego osób pragnących podjąć pracę nauczycielską. Poza stałymi formami kształcenia podyplomowego, organizowane są przez pracowników Wydziału studia z zakresu organizacji rynku rolno-żywnościowego, zarządzania w oświacie, doradztwa w agrobiznesie, inwestycji w rolnictwie i jego otoczeniu, oraz ekologicznych form działalności rolniczej. Cały proces kształcenia na Wydziale jest prowadzony w oparciu o rozwijającą się bazę lokalową i unowocześnione systemy informatyczne. Sieci komputerowe Novell i Unix oraz dostęp do światowej sieci Internetu, są prezentowane w trakcie zajęć, a użytkowe pakiety informatyczne ilustrują ćwiczenia z ekonometrii czy informatyki gospodarczej. Coraz częściej zagadnienia teorii ekonomicznej są uzupełniane przez spotkania z praktykami gospodarczymi i studentami, w ramach "aplikacje biznesowe", studenci nabywają szereg przydatnych umiejętności zawodowych.

    Władze Wydziału planują (po uzyskaniu nowych budynków) budowę Centrum Kongresowego z salą wykładową wyposażoną w najnowsze techniki audiowizualne, które wykorzystywane w zajęciach dydaktycznych, ułatwią prezentacje przekazywanych treści programowych.

 

Działalność naukowo-badawcza

 

    W działalności Wydziału Ekonomiki i Or­ganizacji Gospodarki Żywnościowej przyjęto następujące priorytetowe kierunki badań:

 1. strategia rozwoju sektora żywnościowego w per­spektywie zjednoczenia z Unią Europejską,
 2. sytuacja strukturalna i produkcyjna rolnic­twa polskiego na tle rolnictwa Unii Euro­pejskiej,
 3. przekształcenia rolnictwa państwowego w okresie transformacji systemowej,
 4. rozwój obszarów wiejskich.

 

Działalność badawcza finansowana była przez Komitet Badań Naukowych (pozyskiwa­ne granty na projekty badawcze i promotor­skie), środki FAPA/PHARE (małe granty), fun­dacje i zlecenia przez jednostki gospodarcze.
    W latach 1987-1990 zrealizowano 10 pro­blemów badawczych, w tym 7 sterowanych centralnie, Były one ukierunkowane na mo­delowanie strategii przedsiębiorstw dostoso­wujących się do gospodarki rynkowej (np. optymalna skala produkcji mleka; model za­rządzania i sterowania kompleksem gospodar­ki rybnej; metody i analizy planowania pro­dukcji zwierzęcej, przy wykorzystaniu lokal­nych zasobów paszowych; metody analizy i pla­nowania z uwzględnieniem ryzyka).
Badania miały charakter kompleksowy z udziałem zespołów badawczych z innych ośrodków naukowych.
Zmiana systemu finansowania badań w 1990 r. wpłynęła na wzrost zainteresowania ba­daniami własnymi i statutowymi.
    W latach 1991-1993 pozyskano 7 grantów MEN i KBN:
System informatyczny analizy efektywności produkcji w przedsiębiorstwach rolniczych regionu, z bankiem danych, (prof. dr hab. Z. Dowgiałło, prof. dr hab. B. Krawiec, prof. dr hab. Z. Woźniak).
System informacji w kierowaniu produkcją bydła mlecznego (prof. dr hab. R. Budziń­ski, prof. dr hab. Z. Dowgiałło, dr inż. A. Piwowarski).
    Uwarunkowania i scenariusze rozwoju pol­skiej gospodarki żywnościowej, (prof. dr hab. M Świtłyk).
Przystosowanie kierunków produkcji świń do współczesnych warunków rynkowych (prof. dr hab. Z. Dowgiałło, dr inż. A. Piwowarski).
    Model restrukturyzacji i prywatyzacji gospo­darki żywnościowej w gminie (dr inż. A. Pi­wowarski).
Komputerowy system funkcjonowania go­spodarki żywnościowej regionu (prof. dr hab. B. Krawiec).
 Model doradztwa ekonomiczno-organiza­cyjnego regionu, (prof. dr hab. Z Woźniak, dr inż. A. Miklewski).

 

W latach 1994-2003 pozyskano i zrealizo­wano następujące granty Komitetu Badań Naukowych:

 1. Rola doradztwa rolniczego w restruktury­zacji gospodarstw rodzinnych Pomorza Za­chodniego. (prof. dr hab. A. Mickiewicz).
 2. Ekonomiczno-produkcyjne uwarunkowania opłacalności hodowli kóz w Polsce, (mgr M. Marciniak) .
 3. Komputerowo wspierane doradztwo rolni­cze (w ramach współpracy z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa Uniwersytetu w Ge­tyndze prof. dr hab. M. Świtłyk).
 4. Restrukturyzacja PGR w regionie Północ­no-Zachodniej Polski z uwzględnieniem doświadczeń północno-wschodniej części Niemiec (prof. dr hab. L. Pałasz).
 5. Optymalizacja produkcji rolnej w wybranych rejonach woj. szczecińskiego (pro f. dr hab. J. Zawadzki).
 6. Zagospodarowanie odpadów w regionie (prof. dr hab. M. Malicki).
 7. Uwarunkowania i kreowanie procesu prze­mian strukturalnych w gospodarstwach rol­nych Północnej Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską (prof. dr hab. A. Mic­kiewicz).
 8. Rola samorządu terytorialnego w pobudza­niu przedsiębiorczości wiejskiej na obsza­rach północno-zachodniej Polski (prof. dr hab. L. Pałasz).
 9. Strategiczne modele funkcjonowania spółek hodowlanych A WRSP (dr B. Gołębiewski),
 10. Systemy zapewnienia jakości produktów rolnych (dr hab. Z. Mongiało),
 11. Ekonomiczne i społeczne aspekty prze­kształcenia rolnictwa państwowego w Pol­sce (dr hab. G. Spychalski),
 12. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania procesu rozwoju przygranicznych obsza­rów wiejskich i małych miast woj. zachod­niopomorskiego (dr B. Mickiewicz),
 13. Zastosowanie informacji rozmytej w wy­branych algorytmach taksonomicznych dla celów klasyfikacji rozwoju obszarów wiej­skich (prof. dr hab. B. Krawiec,
 14. Zastosowanie hierarchicznych modeli sze­regów czasowych w prognozowaniu zmien­nych ekonomicznych z wahaniami sezo­nowymi (prof. dr hab. J. Zawadzki),
 15. Ekonomiczne uwarunkowania produkcji roślinnej na Pomorzu Zachodnim w świetle integracji z UE (prof. dr hab. M. Świtłyk),
 16. Rola i efekty współpracy euroregionalnej w ochronie środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem zachodniego pogranicza Polski (pro f. dr hab. A. Mic­kiewicz),
 17. Sterowanie przepływem odpadów na te­renach wiejskich (dr hab. M. Malicki),
 18. Lokalne uwarunkowania rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości na przykładzie wybra­nych gmin woj. zachodniopomorskiego (prof. dr hab. M. Kłodziński).

 

W latach 1991-2000 zrealizowano na Wy­dziale następujące tematy badań statutowych:

 1. 1991 Optymalizacja przestrzeni i produk­cji w gospodarce żywnościowej, w ujęciu Regionalnym. Metody podnoszenia efektyw­ności gospodarki żywnościowej.
 2. 1992 Zastosowanie programowania wie­lokryterialnego w rolnictwie.
 3. 1993 System rozwoju gospodarki żywno­ściowej regionu.
 4. 1994 Integracja gospodarki żywnościowej Polski północnej i zachodniej ze Wspólno­tami Europejskimi .
 5. 1995 Ekonomiczno-przestrzenne uwarun­kowania rozwoju gospodarki żywnościowej w procesie integracji z Unią Europejską·
 6. 1996 Ekonomiczne i społeczne problemy przekształceń w rolnictwie wielkotowaro­wym w aspekcie wstąpienia do Unii Euro­pejskiej.
 7. 1997 Ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki żywnościowej Polski w warun­kach wstąpienia do Unii Europejskiej
 8. 1998 Ekonomiczne uwarunkowania prze­mian strukturalnych w gospodarce żywno­ściowej Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską·
 9. 1999 Strategie rozwoju obszarów wiej­skich (ze szczególnym uwzględnieniem go­spodarki żywnościowej) w makroregionie północno zachodnim w warunkach reformy ustrojowej państwa i procesów integracji europejskiej.
 10. 2000 Zmiany funkcji polskich obszarów wiejskich w kontekście przemian struktu­ralnych i procesów integracyjnych ze Wspól­notami Europejskimi.
 11. 2001 Strategia inwestowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz kształcenia kadr w rol­nictwie polskim XXI wieku
 12. 2002 Determinanty zrównoważonego roz­woju rolnictwa w warunkach gospodarki rynkowej.
 13. 2003 Trendy społeczno-ekonomiczne w roz­woju wsi i gospodarce żywnościowej przed akcesją Polski do Unii Europejskiej.
 14. 2004 Wpływ planowanych zmian krótko i długoterminowych we Wspólnej Polityce Rol­nej na efektywność funkcjonowania gospodar­ki żywnościowej Pomorza Zachodniego: w rolnictwie, rybactwie, sektorze usług dla rolnic­twa, w przemyśle rolno-spożywczym.

    Tematyka badań statutowych, własnych (ponad 60 tematów rocznie) i grantów obejmuje wiele zagadnień: od metodologii nauk ekono­micznych i modelowania rozwoju regionalnych systemów gospodarki żywnościowej, z uwzględ­nieniem ryzyka, po problemy aplikacyjne, do­tyczące przekształceń strukturalnych i własno­ściowych, doradztwa i konsultingu, zintegrowa­nych systemów nauczania i przepływu wiedzy na obszarach wiejskich, a także zastosowań metod operacyjnych i informatyki w procesie decyzyjnym.

W ostatnim okresie uwzględnia się badania problemu ochrony środowiska i integracji ze Wspólnotami Europejskimi. Te tematy badaw­cze były przedmiotem wielu konferencji na­ukowych, krajowych i międzynarodowych.    W okresie 1987-1997 pracownicy Wydziału opublikowali: 300 prac oryginalnych, 75 książek i monografii, 200 prac poglądowych, w 1998 r. ­368 prac oryginalnych, 9 monografii i 101 prac poglądowych, w 1999 r. - 383 publikacji, w tym 343 prace oryginalne, 11 monografii oraz 29 prac poglądowych, w 2000 r. było 492 publikacji, w 2001 r. - 451, a w 2002 r. - 408.

 

 

Współpraca z gospodarką i zagranicą


    Współpraca z gospodarką jest niezbędna dla rozwoju prac badawczych, ale także dla doskonalenia dydaktyki. Nie ogranicza się ona do terenu naszego województwa zachodniopomorskiego, lecz obejmuje inne wojewódz­twa i zagranicę (np. tereny pogranicza po obu stronach Odry). Tematyka i zakres owej współ­pracy wynika z zadań statutowych poszczegól­nych jednostek organizacyjnych Wydziału, oraz tematów badań własnych poszczególnych pracowników. Obok prac badawczych, w ra­mach współpracy, prowadzona jest działalność usługowa obejmująca: organizację studiów, kursów podyplomowych, kursów zawodowych, konferencji i seminariów oraz prac eksperc­kich. W zakresie współpracy międzyuczelnia­nej wymienić należy: SGGW w Warszawie, Uniwersytet Szczeciński, Politechnikę Szczecińską, Politechnikę Koszalińską, Uniwersy­tet Warmińsko-Mazurski, AR Kraków, AR Poznań, AE Poznań, AR Wrocław, ART Byd­goszcz, Akademię Podlaską i wiele innych.
    Wydział prowadzi taką działalność od daw­na, systematycznie poszerzając zasięg teryto­rialny, doskonaląc formy, metody i treści. Współpraca ta jest geograficznie wielokierun­kowa. Dominują kontakty w ramach konfe­rencji naukowych, wymiany publikacji, kon­sultacje oraz wspólne programy badawcze. Współpraca ma charakter instytucjonalny, oparty na umowach, a także na osobistych kon­taktach poszczególnych pracowników nauko­wych Wydziału. Obecnie współpraca z zagra­nicą obejmuje 16 ośrodków naukowych.
W latach 1988-1993 kontynuowano współ­pracę naukową z ośrodkami zagranicznymi, za­początkowaną przez Instytut Ekonomiki, Orga­nizacji i Kierowania. Podstawowymi kierunka­mi współpracy są: badania, staże naukowe i kształcenie kadry, publikacje i konferencje naukowe.
Rozbudowane do 1989 r. kontakty (średnio 20 stażów i wyjazdów rocznie) zmalały w 1991 r. do 5 rocznie. Dopiero od 1993 r. kontakty te ponownie dynamizują się. Najpoważniejszą przy­czyną ograniczającą współpracę są fundusze. Z szeregiem uczelni istnieje współpraca oparta na indywidualnych kontaktach (Getyn­ga, Brno, Berlin).
    Z wieloma ośrodkami naukowymi z Europy Centralnej i Wschodniej (WSR Brno, Akade­mia Zarządzania i Agrobiznesu w Sankt Peters­burgu, Białoruska Akademia Rolnicza w Gór­kach, Naukowo-Badawczy Instytut Ekonomiki i Informacji APK w Mińsku), współpraca reali­zowana jest w ramach porozumień i przyjętego programu i nastawiona na wymianę doświad­czeń i wyników badań, wymianę studentów i pra­cowników, a także na prowadzenie wspólnych projektów badawczych z zakresu restrukturyza­cji i prywatyzacji oraz nauczania agrobiznesu w Europie Wschodniej i Centralnej. W ramach tego programu, uwzględniającego również pro­blemy integracji ze Wspólnotą Europejską, Wy­dział organizuje stały cykl międzynarodowych konferencji i seminariów z udziałem ośrodków akademickich z Włoch, Niemiec, Anglii, Czech, Rosji i Białorusi.

 

Do 1990 r. powiązania Wydziału z gospo­darką były znaczne i owocne. Później nastąpiło załamanie. Poczynając od 1992 r. Wydział po­dejmuje próby odbudowy współpracy, na wa­runkach rynkowych, opierając się na nowych formach organizacyjnych. Wzmocnieniu uległa współpraca z Ośrodkami Doradztwa Rolnicze­go, Wydziałami Rolnictwa i Gospodarki Żyw­nościowej Urzędów Wojewódzkich, szkołami rolniczymi, samorządami gospodarczymi oraz przedsiębiorstwami (w tym z Agencją Rolną Skarbu Państwa i Izbą Rolniczą) oraz samo­rządami terytorialnymi. Wydział współpracuje z tymi instytucjami w zakresie doradztwa eko­nomiczno-organizacyjnego, prawnego, szkoleń i kursów. Podejmowana jest działalność w za­kresie projektowania oraz modelowania prze­kształceń i prywatyzacji przedsiębiorstw rolnych i przetwórczych, a także regionów i gmin.Pracownicy Wydziału uczestniczą w opraco­wywaniu programów rozwoju chowu bydła mię­snego, mleczarstwa, produkcji trzody chlewnej, przemysłu mięsnego.
Zespoły i pracownicy Wydziału uczestniczą w rozwiązywaniu problemów studialnych, pro­jektowych, oraz wdrożeń uruchamianych przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Agencje Rozwoju Regionalnego, Ko­misje Europejskie.
    Rozwój gospodarki rynkowej, procesy restruk­turyzacji przedsiębiorstw, sektorów gospodarki i regionów, a także procesy dostosowawcze i in­tegracyjne z Unią Europejską, stanowią główne współczesne problemy badawcze Wydziału. Na­tomiast w zakresie dydaktyki wynikają one z ko­nieczności wyzwalania i uruchamiania przedsię­biorczości i rozwoju lokalnego na obszarach wiej­skich, oraz kreowania na wsi i w małych mia­stach lokalnych elit gospodarczych i politycznych. Wymaga to rozwijania nowych kierunków stu­diów i specjalności, a także intensyfikacji prze­pływu wiedzy i innowacji na obszarach wiejskich, a więc integracji systemu nauczania obejmują­cego: akademie rolnicze - ośrodki doradztwa ­średnie szkoły rolnicze. Proces ten zależy nie tylko od inicjatyw lokalnych, ale również od kon­dycji ekonomicznej całej sfery nauczania śred­niego i wyższego, oraz systemów wspomagają­cych permanentne dokształcanie i doskonalenie zawodowe.
Wydział przygotowuje się do sprostania tym zadaniom, przez intensyfikację rozwoju kadry, współpracę naukową z krajowymi i zagranicz­nymi ośrodkami naukowymi i wspólne roz­wiązywanie projektów badawczych.

Kształcenie studentów odbywa się na stacjonarnych studiach dziennych, studiach zaocznych i podyplomowych.W latach 1988-1991 istniały na Wydziale następujące rodzaje studiów, prowadzone na kierunku ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej.

 • z Zakładu Zastosowań Matematyki i Informatyki, kierowanego przez doc. dr hab. Z. Woźniaka wyodrębniono cztery jednostki:
 • Zakład Zastosowań Matematyki, Zakład Statystyki Matematycznej, Zakład Informatyki oraz Pracownię Systemów Komputerowych,
 • Zakład Eksploatacji i Ochrony Zasobów Ożywionych przyłączono do Zakładu Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Rybnej,
 • w Instytucie Nauk Społecznych utworzono Zakład Teorii Zarządzania.

 

 Wydział Ekonomiczny został utworzony Zarządzeniem nr 16 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 1.10.1987 r., na bazie potencjału osobowego, struktur organizacyjnych i realizowanych funkcji dydaktycznych: Instytutu Ekonomiki, Organizacji i Kierowania oraz Instytutu Nauk Społecznych Akademii Rolniczej w Szczecinie. Powstał z inicjatywy środowiska ekonomistów rolnych AR oraz instytucji i organizacji administracyjnych i gospodarczych pięciu województw Pomorza Zachodniego i Środkowego, przy aktywnym poparciu JM Rektora AR prof. dr hab. Jerzego Piaseckiego. Utworzenie Wydziału stanowiło wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu praktyki na kwalifikowane kadry i wiedzę ekonomiczną, oraz integracji różnych jednostek gospodarczych, tworzących kompleks gospodarki żywnościowej. Przyjęcie takiego założenia, wymuszało nowe podejście do badań ekonomicznych i nowego profilu kształcenia studentów. Najbardziej aktywnie, w sferach promocyjnej i organizacyjnej, przy tworzeniu Wydziału, działali: prof. dr hab. Zygmunt Dowgiałło, prof. dr hab. Lech Pałasz i doc. dr hab. Zenon Woźniak.