Nauka

Wydział Ekonomiczny posiada prawa doktoryzowania w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

 

Działalność naukowa

 

Ukierunkowana na rozwój naukowy i zachowanie jakości kształcenia działalność naukowa jest realizowana w formie badań naukowych prowadzonych przez pracowników badawczo-dydaktycznych Wydziału, zgodnie z profilem katedr i zakładów. Działalność naukowa Wydziału obejmuje ponadto prace badawcze prowadzone w ramach projektów badawczych finansowanych przez Unię Europejską, Radę Nauki/Ministerstwo Edukacji i Nauki i badań własnych. Działalność naukowa znajduje także odzwierciedlenie w organizowanych konferencjach i seminariach naukowych i naukowo-dydaktycznych, na których prezentowane są wyniki prowadzonych badań. 

Kierunki działalności naukowo-badawczej są w znacznej mierze poświęcone ekonomicznym aspektom rozwoju gospodarczego Polski, Unii Europejskiej i innych państw świata (funkcjonowaniu gospodarki w ramach dokonujących się przekształceń systemowych, konkurencyjności regionów i polskich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, procesom kształtowania się obszarów wiejskich i przestrzeni turystycznej, analizie istoty i znaczenia żeglugi promowej w łańcuchach logistycznych oraz korytarzach transportowych, funkcjonowaniu rynków nieruchomości, problemom rachunkowości finansowej i zarządczej w różnych podmiotach gospodarczych, zrównoważonemu rozwojowi i ekonomicznym aspektom ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, rozwojowi sfery agrobiznesu oraz roli doradztwa rolniczego i gospodarczego, analizie wieloletnich programów rozwoju gospodarczego Polski, np. PROW 2014-2020), a także obejmują tematykę zarządzania (w tym zarządzania przestrzenią, nieruchomościami, przedsiębiorstwami rolniczymi) i skupiają się na problematyce dydaktyki w naukach ekonomicznych.

Świadectwem aktywności pracowników Wydziału Ekonomicznego w zakresie działalności naukowo-badawczej i w pracy dydaktycznej jest dorobek publikacyjny.

 

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością naukową Wydziału na kolejnych podstronach działu.