Dla szkół

Dla szkół

Szanowni Uczniowie, jeśli chcecie nas poznać, poczuć atmosferę szkoły wyższej i dowiedzieć się więcej o zagadnieniach szeroko pojętej ekonomii - zapraszamy do nas!

Wydział Ekonomiczny

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ul. Żołnierska 47

Kontakt: mgr inż. Elżbieta Młynek, tel. 914496950, e-mail: elzbieta.mlynek@zut.edu.pl

Wystarczy zadzwonić i umówić się na zajęcia w dogodnym dla obu stron terminie. Jest też możliwość zorganizowania takich spotkań bezpośrednio w Państwa placówce.

 

Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie przygotował dla młodzieży ponadpodstawowej specjalny, bezpłatny PROGRAM ROZWOJOWY oparty na wykładach, prezentacjach i zajęciach warsztatowych dotyczących problematyki ekonomicznej. Mają one na celu rozbudzenie zainteresowań młodzieży i pogłębienie ich wiedzy oraz praktyczną prezentację zagadnień przy wykorzystaniu kadry i bazy dydaktycznej Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników wydziału. Spotkania będą prowadzone w przystępnym, przemawiającym do wyobraźni uczniów języku, który pozwoli lepiej przyswoić poruszane podczas zajęć zagadnienia. W przygotowanej ofercie znajduje się lista tematów.
Możecie Państwo w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia dowolnie dostosowywać ich czas oraz zakres tematyczny.

  

Propozycja tematów:

Dr hab. Joanna Hernik, prof. ZUT

„Marka produktu”

joanna.hernik@zut.edu.pl tel. 91 449 69 08

Celem działań marketingowych może być stworzenie i wprowadzenie nowego produktu, a także wykreowanie jego marki. Zaproponowany wykład wyjaśniał więc będzie, dlaczego marka jest ważna, jak się ją tworzy i jak należy nią zarządzać, aby nie traciła na wartości. Poprzez analizę struktury przykładowych marek uczestnicy zdobędą umiejętność samodzielnego budowania marki.

 

Dr hab. Joanna Hernik, prof. ZUT

„Reklama”

joanna.hernik@zut.edu.pl tel. 91 449 69 08

Każdy producent myśli o tym, jak poinformować potencjalnych odbiorców o swojej ofercie. Jeśli do informowania będzie używał komunikatów trafiających do ludzi przez telewizję, radio, prasę, kino, czy Internet, wówczas będziemy mówić o reklamie. Tak więc  wykład będzie traktował o tym, czym jest reklama, jak się ją tworzy i dlaczego ciągle jest tak popularnym sposobem komunikowania się z otoczeniem. Uczestnicy zdobędą umiejętność identyfikowania symboli stosowanych w reklamach.

 

 Dr hab. Agnieszka Brelik, prof. ZUT

„Rozwój turystyki w świadomości mieszkańców obszarów recepcji turystycznej na wybranych przykładach”

abrelik@zut.edu.pl tel.91 449 6971

Wykład obejmuje tematykę związaną z zaangażowaniem mieszkańców wybranej gminy
w rozwój turystyki oraz działaniami podejmowanymi w zakresie ochrony środowiska.

 

Dr Piotr Nowaczyk

„Źródła kryzysu w Europie”

piotr.nowaczyk@zut.edu.pl tel. 91 449 69 20

Wykład ma na celu zapoznanie młodzieży z głównymi przyczynami kryzysu gospodarczego w państwach strefy euro oraz szerzej w całej Unii Europejskiej. Omówione zostaną także konsekwencje recesji gospodarczej oraz możliwości poprawy sytuacji w tym względzie. 

Młodzież zostanie zaznajomiona z głównymi kategoriami makroekonomicznymi, tj. polityka monetarna i fiskalna, stopa bezrobocia, inflacja, kurs walutowy, konkurencyjność międzynarodowa, polityka kredytowa, deficyt budżetowy oraz dług publiczny. Ich wzajemne powiązanie ze sobą, pozwoli słuchaczom na uświadomienie złożoności funkcjonowania gospodarki europejskiej, w szczególności państw strefy euro. Nabyta przez młodzież wiedza, pozwoli na lepsze zrozumienie debat publicznych z zakresu ekonomii międzynarodowej. Może być także wykorzystywana w życiu, np.: do planowania wydatków, zarządzania budżetem domowym oraz aktywności inwestycyjnej..   

 

Dr Arkadiusz Malkowski

„Razem czy osobno? Polityczne i gospodarcze zawirowania wokół zintegrowanej Europy”

arkadiusz.malkowski@zut.edu.pl tel. 91 449 69 23

Wykład przedstawia proces budowy jedności europejskiej w kontekście zmian geopolitycznych zachodzących w XX i XXI wieku. Wskazuje na korzyści i koszty procesu integracji europejskiej oraz wyzwania stojące przed Europą.

 Dr Arkadiusz Malkowski

„Konkurencyjność regionu na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego”

arkadiusz.malkowski@zut.edu.pl tel. 91 449 69 23

 Wykład przedstawia proces budowania konkurencyjności regionalnej na przykładzie regionu pogranicza polsko-niemieckiego. Wskazuje na potrzebę sterowania rozwojem regionów w kontekście procesów globalizacji i glokalizacji, na przykładzie polskiego regionu przygranicznego.

 Dr Arkadiusz Malkowski

„Konkurencyjność strefy przygranicznej na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego”

arkadiusz.malkowski@zut.edu.pl tel. 91 449 69 23

Wykład przybliża pojęcie konkurencyjności i innowacyjności. Na przykładzie polsko-niemieckiego pogranicza wykazywany jest potencjał społeczno-gospodarczy mogący przyczynić się do rozwoju strefy przygranicznej. Dzięki synergii możliwe jest budowanie trwałych podstaw konkurencyjności regionu podzielonego granicą.

 

Dr Arkadiusz Malkowski

„Co z tą globalizacją?”

arkadiusz.malkowski@zut.edu.pl tel. 91 449 69 23

Zjawisko globalizacji jest jednym z najczęściej komentowanych pojęć ekonomicznych w ostatnich latach. Wykład przedstawia różne ujęcia globalizacji. Wskazuje na korzyści i koszty procesów globalizacyjnych oraz na wyzwania, jakie stoją przed współczesnym światem w kontekście konkurencyjności, liberalizacji i integracji.

 

Dr Arkadiusz Malkowski

„Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości społecznej - prezentacja dostępnych źródeł finansowania”

arkadiusz.malkowski@zut.edu.pl tel. 91 449 69 23

Ekonomia społeczna wskazuje na potrzebę dostrzeżenia problemów tej części społeczeństwa, które dotychczas było wykluczone z życia społeczno-gospodarczego. Tworzenie nowych atrakcyjnych miejsc pracy, zmiana modelu pomocy społecznej, przywracanie ludziom wiary w własne siły to wyzwania stojące przed ekonomią społeczną. W Europie istnieje już ponad 1 mln. podmiotów ekonomii społecznej. Ich rozwój możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu udzielanemu z różnych źródeł. Wykład poświęcony jest wskazaniu możliwości finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej.

 

Dr Arkadiusz Malkowski

„Marketing mix – zintegrowane oddziaływanie marketingowe”

arkadiusz.malkowski@zut.edu.pl tel. 91 449 69 23

Marketing-mix jest zbiorem narzędzi marketingowych, które przedsiębiorstwo stosuje w celu realizacji zamierzonych celów marketingowych na docelowym rynku działania.

Kompozycja marketingu-mix polega na harmonijnym łączeniu wartościowych produktów z atrakcyjnymi cenami, kanałami dystrybucji zapewniającymi dogodność warunków zakupu i ze skuteczną i efektywną promocją.

 

Dr Rafał Mazur

„Innowacyjność polskiej gospodarki”

rafal.mazur@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 07

Wykład obejmuje analizę sytuacji w zakresie generowania i wykorzystania nowych rozwiązań w Polsce oraz wskazanie jakie warunki  powinny zostać spełnione, aby w przedsiębiorstwach powstawały pomysły, które potencjalnie mogłyby być innowacjami.

 

Dr Marzena Rydzewska

„Rachunkowość dla niewtajemniczonych”

mrydzewska@zut.edu.pl, tel. 91 449 69 37

Przedsiębiorca potrzebuje określonych informacji, które umożliwiają podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych. Informacje te są generowane przez rachunkowość. W trakcie warsztatów realizowanych pod hasłem „Rachunkowość dla niewtajemniczonych” uczestnicy poznają zarządcze aspekty prowadzenia rachunkowości, to jest praktyczne zagadnienia optymalizacji kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, kalkulacji kosztów jednostkowych wytworzenia wyrobów/usług, prowadzenia operacyjnych rachunków decyzyjnych itp.

 

Dr Marzena Rydzewska

„PIT, CIT, VAT, czyli rachunkowość a podatki”

mrydzewska@zut.edu.pl, tel. 91 449 69 37

Głównym celem prowadzenia ewidencji (ksiąg) podatkowych jest dostarczenie informacji koniecznych do prawidłowego ustalenia zobowiązań podatkowych. W związku z tym wkład dotyczy podatkowych aspektów prowadzenia rachunkowości przez przedsiębiorców i przybliża też uczestnikom problematykę optymalizacji obciążeń podatkowych działalności gospodarczej.

 

Dr Marzena Rydzewska

„Etyka w rachunkowości”

mrydzewska@zut.edu.pl, tel. 91 449 69 37

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z podejmowaniem różnych decyzji i działań zmierzających do osiągnięcia założonych celów. Chęć ich realizacji niejednokrotnie prowadzi do zachowań nieetycznych, w tym do nadużyć i/lub oszustw. Zachowania nieetyczne powinny być identyfikowane i odpowiednio wcześnie eliminowane. Zajęcia dotyczą zagadnień etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej i wskazują przesłanki popełniania oszustw i nadużyć gospodarczych. 

 

Dr Sylwia Gołab

„Jak uniknąć błędów w ocenianiu?”

Formułowanie sądów i ocen jest czynnością podatną na nieprawidłowości. Wpływa na to wiele różnych czynników, w tym przekonania (często oparte na stereotypach), system wartości osoby, aspekty społeczne. Podczas wykładu omówione zostaną błędy w sztuce oceniania oraz ich psychologiczny kontekst

sylwia.golab@zut.edu.pl

tel. 91 449 69 19

 

Dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT

„Ekonomia z bykiem i niedźwiedziem w tle”

janusz.myszczyszyn@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 99

 

Dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT

„Piramidy finansowe – sposób na życie czy nieobliczalne ryzyko dla Kowalskiego”

 janusz.myszczyszyn@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 99