Zrównoważony Rozwój

KATEDRA EKONOMII ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU

Wydział Ekonomiczny

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczego w Szczecinie

 

Zapraszamy do udziału

w Międzynarodowej Konferencji Naukowej p.t.

 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LOKALNY  – BADANIA, DOŚWIADCZENIA I PRAKTYKA 

13-18 maja 2011 r.

Gdańsk – Nynäshamn – Gripsholm  – Ryga – Sztokholm - Gdańsk 

 

 

Cel konferencji

Celem Konferencji jest zaprezentowanie badań i doświadczeń praktycznych wynikających z ubiegania się o wsparcie finansowe z unijnych funduszy oraz wymiana poglądów dotyczących korzyści i problemów związanych z finansowym wsparciem polskiej gospodarki na szczeblu lokalnym.

 

Rada Programowa konferencji:

dr n. ekon. Bartosz Mickiewicz 

prof. zw. dr hab. Antoni Mickiewicz

prof. dr hab. Teodor Skotarczak

prof. dr hab. Bogdan M. Wawrzyniak

prof. dr hab. Jerzy Kaszyński

 

Współorganizatorzy konferencji:

–     Stowarzyszenie Naukowe – Instytut Gospodarki i Rynku w Szczecinie

–     Katedra Prawa i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie

 

Problematyka konferencji:

1.    strategiczne aspekty zrównoważonego rozwoju,

2.    subsydia unijne a zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,

3.    działalność w aspekcie zrównoważonego rozwoju rolnictwa,

4.    praktyka regionalna kreowana przez ryzyko lub możliwości rynkowe,

5.    skuteczność upowszechniania postępu w rolnictwie – strategie doradcze,

6.    perspektywy ekorozwoju i gospodarki opartej na wiedzy.

 

W ramach konferencji zostaną opublikowane materiały w językach: polskim, angielskim i rosyjskim

 

Miejsce konferencji:

Gdańsk – Nynäshamn – Gripsholm  – Ryga – Sztokholm – Gdańsk 

Liczba uczestników konferencji jest ograniczona 
– 50 osób (decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń)

 

Wskazówki dla autorów zgodne z wymaganiami wydawnictwa:

Materiały konferencyjne zostaną opublikowane na łamach Journal of Agrobusiness and Rural Development (6 pkt MNiSW), gdzie zamieszczane są oryginalne prace naukowe w języku polskim. Wszystkie artykuły są recenzowane przez specjalistów spoza jednostki macierzystej autorów.

Rygor i złożoność procesu wydawniczego wymaga ścisłego przestrzegania przedstawionego poniżej harmonogramu, o co z całym szacunkiem prosimy:

–       do 15 grudnia 2010 r. – elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa i tytuł referatu,

–       do 31 stycznia 2010 r. – przesłanie pełnych tekstów referatów.

 

Wymogi ogólne i techniczne przygotowania prac:

1.   Objętość artykułów łącznie z rysunkami i tabelami nie powinna przekraczać 8-10 stron maszynopisu formatu A-4.

2.   Tekst należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt. z interlinią 1,5 i marginesem z lewej strony – 4 cm, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.

3.   Rysunki, fotografie, schematy, tabele należy numerować kolejno. Wielkość rysunku nie może przekraczać formatu B5 (12,3 x 19,5 cm). Podpisy do rysunków o pojawiające się na nich teksty muszą być napisane w dwóch językach: polskim i obcym. Rysunki i tabele można umieszczać blisko ich powołania w tekście podstawowym lub na osobnych kartkach, zaznaczając ołówkiem na marginesie maszynopisu miejsca ich występowania.

 

Układ artykułu:

–       Tytuł artykułu

–       Imię i nazwisko autora (-ów)

–       Nazwa jednostki naukowej

–       Abstrakt (do 1000 znaków)

–       Słowa kluczowe (maksymalnie 6)

–       Tekst główny

–       Literatura

–       Tytuł artykułu, streszczenie i słowa kluczowe w języku obcym. 

–       Adres do korespondencji – pocztowy i internetowy

Literatura:

        Powołując się w tekście artykułu na publikacje innych autorów należy podawać w nawiasie nazwisko i rok, w układzie chronologicznym [Kowalski 2005, Nowak 2007] lub ... zdaniem Kowalskiego [2005].

        Wykaz literatury należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób: nazwisko autora (-ów), inicjały imion; rok wydania, gdy w danym roku jest wydanych więcej prac tego samego autora, po roku należy oznaczyć poszczególne pozycje a, b, c itd.; tytuł pracy; skrót bibliograficzny wydawnictwa i miejsce wydania; numer tomu, zeszytu oraz numery stron, np.:

–       Sobczyk M., 2007. Statystyka, PWN, Warszawa.

–       Zegar J., 2007. Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa. Zagadnienia ekonomiki rolnej 4, 5-27.

–       Musiał W., 2007. Dezagraryzacja polskiej wsi – problemy ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Wieś i Rolnictwo 3, 29-44.

 

 

Zgłaszane referaty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: imoczulska@zut.edu.pl

 

 

Po otrzymaniu recenzji  Autor przesyła na w/w adres poprawiony egzemplarz pracy wraz z nośnikiem elektronicznym (płyta CD lub e-mail) oraz ustosunkowaniem się do uwag recenzenta.

 

Planujemy wydanie książek przed terminem konferencji. W związku z tym prosimy o nadsyłanie pełnych tekstów referatów zgodnie z wymogami edytorskimi do dnia 31 stycznia 2011 r. 

 

Sekretariat konferencji:

Irena Moczulska

Katedra Doradztwa w Agrobiznesie

ZUT Szczecinie

ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin

Tel./fax: (091) 449 69 80

email: imoczulska@zut.edu.pl

 

Konto konferencji:

Stowarzyszenie Naukowe – Instytut Gospodarki i Rynku

ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin

NIP: 852 22 88 990

BZ WBK S.A. II O/Szczecin

Nr konta: 56 1090 2806 0000 0006 9200 3288

z dopiskiem: „Rozwój lokalny 2011”

 

 

Przewidywany koszt konferencji:

           Pełny udział z wyjazdem studyjnym –  2.300,- zł

           Opublikowanie referatu                     –     500,- zł

Kalendarium:

Rygory i złożoność procesu wydawniczego wymaga ścisłego przestrzegania przedstawionego poniżej harmonogramu, o co z całym szacunkiem prosimy:

do 15 grudnia 2010 r. elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa i tytuł referatu,

do 31 stycznia 2011 r. – przysłanie pełnych tekstów referatów,

do 28 lutego 2011 r. – wykonanie opisu referatów przez recenzentów.

do 15 marca 2011 r. przesłanie tekstów referatów po uwzględnieniu uwag recenzentów,

do 15 marca 2011 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej,

13-18 maja 2011 r. – konferencja naukowa

KARTA ZGŁOSZENIA (format:  doc, rozmiar:  35 KB)