POLSKA WIEŚ W ASPEKCIE ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO - EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

Konferencja 2013Komunikat nr 1Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii ŚrodowiskaWydziału EkonomicznegoZachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku w Szczeciniezapraszają do udziałuw XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.:POLSKA WIEŚ W ASPEKCIE ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO- EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE13 - 16 maja 2013 r.Szczecin – Świnoujście – Kopenhaga – Oslo - Szczecin

Celem konferencji jest wymiana poglądów, doświadczeń i prezentacja wyników badań naukowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i pozostałych państwach Unii Europejskiej, identyfikacja regionalnych uwarunkowań innowacyjności i przedsiębiorczości (w tym Programu LEADER), jak również określenia wyzwań stojących przed polityką rolną UE w latach 2014-2020.

Rada Programowa konferencji:Prof. zw. dr hab. Antoni Mickiewicz – Przewodniczący konferencjiProf. zw. dr hab. Walenty Poczta – Vice-Przewodniczący konferencjiProf. dr hab. Teodor SkotarczakProf. zw. dr hab. Bogdan M. WawrzyniakProf. dr hab. Wojciech GotkiewiczProf. dr hab. Bartosz Mickiewicz – Sekretarz konferencji

Problematyka konferencji:1. Przemiany społeczno-ekonomiczne zachodzące na polskiej wsi.2. Strategiczne aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.3. Praktyczne aspekty lokalnego rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.4. Efektywność i innowacyjność polskiego rolnictwa jako podstawowe kryterium konkurencyjności na obszarach wiejskich.5. Rola Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich we wdrażaniu i ocenie polityki rolnej państwa.6. Kierunki i zmiany Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.7. Rola i działania Lokalnych Grup Działania w rozwoju obszarów wiejskich.8. Perspektywy rozwoju rolnictwa w państwach Unii Europejskiej9. Skuteczność upowszechniania postępu w rolnictwie – lokalne i regionalne strategie doradcze.10. Wpływ obecnego kryzysu na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w UE. W ramach konferencji zostaną opublikowane materiały w językach: polskim, angielskim i rosyjskim.


Miejsca konferencji

Szczecin – Świnoujście – Kopenhaga – Oslo - Szczecin

Liczba uczestników konferencji jest ograniczona – 50 osób (decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń).
Materiały konferencyjne: zgłoszone referaty (w języku polskim i angielskim), po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w recenzowanym wydawnictwie naukowym: Journal of Agribusiness and Rural Development (obecnie 7 punktów wg punktacji MNiSW). Pozostałe materiały zostaną opublikowane w wydawnictwie konferencyjnym (w językach polskim, angielskim, rosyjskim).


UWAGA!!!
W związku z tym, że pragniemy wydać Zeszyt Naukowy na konferencję, planujemy wydanie
materiałów w drugim numerze czasopisma w 2013 r. W związku z tym prosimy o nadsyłanie pełnych tekstów referatów, zgodnie z wymogami edytorskimi do dnia 31 STYCZNIA 2013 r. na adres Wydawnictwa.
Przesyłanie artykułów:
Zgłaszane artykuły prosimy przesyłać na adres sekretarza redakcji drogą elektroniczną – editor@jard.edu.pl lub listowną, wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem autora o oryginalności przesyłanego artykułu:
Anna Ziemińska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
z dopiskiem „Journal of Agribusiness and Rural Development”.


Szczegółowe informacje dla autorów:

www.jard.edu.pl/pl/wskazowki_dla_autorow

Osoby, które prześlą artykuły później, tj. od 31.01 do 15.03.2012 r. pragniemy poinformować,
że zostaną one wydane w numerze kolejnym Journal of Agribusiness and Rural Development.


Sekretariat konferencji:
Mgr Milena Bera
Zakład Ekonomii Środowiska
Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie
Ul. Żołnierska 47, tel./fax (91) 44-96-980
e-mail: mlusarczyk@zut.edu.pl

Konto konferencji:
Stowarzyszenie Naukowe – Instytut Gospodarki i Rynku
ul. Żołnierska 47, 710210 Szczecin, NIP: 852-22-88-990
Nr konta 56 1090 2806 0000 0006 9200 3288 BZ WBK S.A. II/O Szczecin
Z dopiskiem „Rozwój lokalny 2013”

Opcje i koszt konferencji:1. Pełny udział z wyjazdem studyjnym – 2 600,- zł,2. Udział w konferencji w Szczecinie (Wydział Ekonomiczny ZUT) z publikacją punktowaną w Journal of Agribusiness and Rural Development – 800,- zł3. Opublikowanie referatu w czasopiśmie punktowanym - Journal of Agribusiness and Rural Development – 500,- zł,4. Udział w konferencji w Szczecinie (Wydział Ekonomiczny ZUT) bez publikacji – 300,- zł,5. Udział w konferencji w Szczecinie (Wydział Ekonomiczny ZUT) z publikacją w materiałach konferencyjnych – 400,- zł.

Informujemy, że już obecnie (w roku 2012) istnieje możliwość dokonania opłaty za
konferencję.Osoby pragnące dokonać płatności w 2012 r proszone są o dokonanie wpłaty na podane powyżej konto i poinformowanie mailem na adres sekretariatu konferencji o konieczności wystawienia faktury w bieżącym roku.
W ramach kwot wymienionych w punktach 1, 2 i 3 uczestnicy otrzymają autorski egzemplarz czasopisma naukowego, w którym został opublikowany artykuł. Osoby w ramach punktu 5 otrzymają jeden komplet materiałów konferencyjnych w formie drukowanej.Przedstawione opłaty dotyczą referatów, których objętość nie przekracza 8 stron maszynopisu sporządzonego zgodnie z wymogami redakcyjnymi (w załączeniu link do strony z informacjami:
www.jard.edu.pl/pl/wskazowki_dla_autorow. Dodatkowa opłata za przekroczenie limitu wynosi: za stronę dziewiątą - 50 zł, za dziesiątą i każdą następną - po 200 zł za stronę (dodatkowa opłata nie dotyczy artykułów zamówionych). Warunkiem koniecznym dopuszczenia przesłanego artykułu naukowego do procedury wydawniczej jest dokonanie opłaty w wybranym wariancie. Referaty bez załączonej opłaty nie będą przesyłane do recenzji.
Informujemy, że istnieje możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu w Szczecinie z niedzieli na poniedziałek (12/13.05.2012) pod warunkiem poinformowania organizatorów do dnia 10.04.2012 r.
Pobyt płatny przez uczestników we własnym zakresie na miejscu, w wybranym przez siebie hotelu. Zasady rezygnacji z udziału w XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 2013 r.:
1. Decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać pisemnie na adres: bmickiewicz@zut.edu.pl najpóźniej do 15 kwietnia 2013 r. Po tej dacie nie będą zwracane wniesione wpłaty.
2. W przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji przed datą określoną w punkcie 1 oraz niezgłoszenia artykułu do publikacji w regulaminowym terminie pobiera się opłatę manipulacyjną - 100 zł.
3. W przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji przed datą określoną w punkcie 1 oraz uzyskania negatywnej recenzji artykułu pobiera się kwotę – 200 zł.
4. W przypadku zmiany wariantu uczestnictwa w konferencji przed datą określoną w punkcie 1 nie jest pobierana opłata manipulacyjna.
5. Nie pobiera się opłaty manipulacyjnej oraz nie obowiązuje termin określony w punkcie 1 w sytuacji zmiany wcześniej zgłoszonego uczestnika konferencji. Z uwagi na konieczność dokonania ubezpieczenia uczestników konferencji, w związku z wyjazdem studyjnym, zmiany te należy zgłaszać do Komitetu Organizacyjnego najpóźniej na dziesięć dni przed rozpoczęciem konferencji. Kalendarium:
Rygory i złożoność procesu wydawniczego wymaga ścisłego przestrzegania przedstawionego poniżej harmonogramu, o co z całym szacunkiem prosimy:
1. do 31 grudnia 2012 r. - elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa i tytuł referatu,
2. do 31 stycznia 2013 r. - przysłanie pełnych tekstów referatów (dla osób przesyłających artykuły do publikacji w nr 2 Zeszytów Naukowych),
3. do 31 stycznia2013 r. - wniesienie opłaty konferencyjnej w wybranym wariancie (dla osób przesyłających artykuły do publikacji w nr 2 Zeszytów Naukowych),
4. do 01 marca 2013 r. - wniesienie opłaty konferencyjnej w wybranym wariancie (dla osób przesyłających artykuły do publikacji w nr 3 Zeszytów Naukowych lub w materiałach konferencyjnych),
5. do 15 marca 2013 r. - przysłanie pełnych tekstów referatów (dla osób przesyłających artykuły do publikacji w nr 3 Zeszytów Naukowych lub w materiałach konferencyjnych)
6. 13 - 16 maja 2013 r. - konferencja naukowa.