EKONOMIA ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE

EKONOMIA ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

2 semestry: 1.03.2022 - 28.02.2023

1 600,00 zł/semestr

 

Powyższa specjalność jest odpowiedzią na rosnący popyt ze strony rynku pracy na specjalistów w zakresie ekonomii środowiska oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Studia podyplomowe Ekonomia środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy przeznaczone są dla osób pracujących w służbach BHP i jednocześnie zajmujących się problematyką ochrony środowiska w zakładach pracy lub chcących przygotować się do pracy w takim charakterze. Ukończenie studiów daje również możliwość uruchomienia własnej działalności gospodarczej w zakresie bhp.

Do podjęcia studiów podyplomowych Ekonomia środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy zapraszamy osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) w zakresie dowolnej dyscypliny.

 

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

Elementy ekonomiki i zarządzania, Podstawy ochrony środowiska, życia i zdrowia człowieka, Polityka ochrony środowiska i gospodarka przestrzenna, Ogólne wymagania BHP dla obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy, Społeczne i materialne  środowisko pracy, Podstawy prawa pracy, Ergonomiczne warunki pracy, Zarządzanie odpadami, Fundusze europejskie na ochronę środowiska, Analiza i ocena ryzyka zawodowego, Wypadki  i choroby zawodowe. Szkolenia  BHP, Zarządzanie kryzysowe i ochrona przeciwpożarowa, Ocena oddziaływania na środowisko, Wybrane systemy informatyczne w BHP, Seminarium dyplomowe, Opieka promotora przy przygotowaniu pracy końcowej, Czynniki uciążliwe, niebezpieczne i szkodliwe w środowisku pracy.

Dodatkowo w ramach opłaty (czesnego) słuchacze mają możliwość uczestniczyć w kursach;

1. Kurs pierwszej pomocy

2. Kurs audytora wewnętrznego ISO 45001

2. Kurs audytor wewnętrzny ISO 14001

Kursy kończą się (po egzaminie) wydaniem certyfikatów.

Przyjęcia na studia odbywają się według kolejności zgłoszeń – rejestracji w systemie elektronicznym ZUT i złożenia kompletnych dokumentów do wyczerpania przewidzianego limitu. 

Zajęcia w ramach studiów podyplomowych odbywać się będą w soboty i niedziele, po 8-9 godzin, w okresie od 1.03.2022  do 28.02.2023.

Łączna liczba godzin w 2 semestrach wynosi 173 h.

Wysokość  opłaty za studia podyplomowe wynosi 3 200,00 zł (1 600,00 zł/semestr).

 

Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia proszone są o kontakt z:

1) dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT - kierownik studiów podyplomowych (Katedra Ekonomii i Rachunkowości), janusz.myszczyszyn@zut.edu.pl, Tel. 91 449-69-89

2) dr Milena Bera (Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich), milena.bera@zut.edu.pl, kom. 509319130