ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

 

 

Celem studiów  jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu inspektora/specjalisty bhp oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbie bhp zgodnie z polskimi i unijnymi procedurami regulującymi obszar bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach.

Proponujemy również w ramach opłaty za studia (minimum)  jeden z kursów: „Audytor wewnętrzny systemu ISO 45000”   „Kurs metodyczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń w zakresie bhp”.

 

Czas trwania: 2 semestry (łącznie 168 h)  – rozpoczęcie w październik\listopad 2020 – zakończenie lipiec 2021 r. zdaniem egzaminu i wydaniem świadectwa ukończenia Studiów. Średnio 1 zjazd (sobota/niedziela) miesięcznie.

 

EDYCJA XVII - ROK AKADEMICKI 2021/2022 – NABÓR ROZPOCZNIE SIĘ W POŁOWIE CZERWCA 2021 r. 

 

Opłaty 

Czesne za studia wynosi 1450 zł za semestr (2 900 zł razem za studia). Płatne przed rozpoczęciem każdego semestru, z możliwością rozłożenia na raty.

POZA CZESNYM NIE POBIERAMY ŻADNYCH OPŁAT DODATKOWYCH, ANI OPŁATY  REKRUTACYJNEJ! NIE POBIERAMY RÓWNIEŻ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW.

Warunki przyjęcia 

Na studia przyjmowani są absolwenci wyższych uczelni posiadający tytuł magistra lub inżyniera (licencjata) niezależnie od ukończonej Uczelni i kierunku, według kolejności zgłoszeń.

Zainteresowanych prosimy o rejestrację w internetowym systemie rekrutacji: https://rekrutacja.zut.edu.pl/Default.aspx.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych zawiera:

- podanie o przyjęcia na studia (w załączeniu – podanie_BHP_XVI_ED.doc (format:  docx, rozmiar:  13,21 KB)),

 - wypełniony  kwestionariusz zgłoszeniowy (wydruk po wypełnieniu rejestracji elektronicznej),

 - 1 zdjęcie,

 - odpis dyplomu lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

 Absolwenci po napisaniu i obronie pracy końcowej otrzymują świadectwo ukończenia studiów, certyfikat audytora wewnętrznego systemu ISO 45000,  zaświadczenie o ukończeniu kursu metodycznego, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. 

 

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Wydział Ekonomiczny,

Ul. Żołnierska 47,

71-210 Szczecin

Katedra Ekonomii i Rachunkowości

Dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT.

 

Kontakt w spawie Studiów:

tel. 691-489-246, (091) 449-69-89, (091) 449-69-00

E-mail:  jmyszczyszyn@zut.edu.pl