Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

EDYCJA XIV – REKRUTACJA 2018/2019

 

Celem studiów  jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu inspektora/specjalisty bhp oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbie bhp zgodnie z polskimi i unijnymi procedurami regulującymi obszar bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach.

Proponujemy również w ramach opłaty za studia (minimum)  jeden z kursów: „Audytor wewnętrzny systemu PN-N-18001”  lub „Kurs metodyczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń w zakresie bhp”.

 

Czas trwania: 2 semestry (łącznie 168 h)  – rozpoczęcie w październik\listopad 2018 – zakończenie lipiec 2019 r. zdaniem egzaminu i wydaniem świadectwa ukończenia Studiów. Średnio 1 zjazd (sobota/niedziela) miesięcznie.

EDYCJA XIV - ROK AKADEMICKI 2018/2019 – NABÓR ROZPOCZĘTY I TRWA DO WYCZERPANIA MIEJSC!

 

Opłaty 

Czesne za studia wynosi 1350 zł za semestr (2 700 zł razem za studia). Płatne przed rozpoczęciem każdego semestru, z możliwością rozłożenia na raty.

POZA CZESNYM NIE POBIERAMY ŻADNYCH OPŁAT DODATKOWYCH, ANI OPŁATY  REKRUTACYJNEJ! NIE POBIERAMY RÓWNIEŻ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW.

Warunki przyjęcia 

Na studia przyjmowani są absolwenci wyższych uczelni posiadający tytuł magistra lub inżyniera (licencjata) niezależnie od ukończonej Uczelni i kierunku, według kolejności zgłoszeń.

Zainteresowanych prosimy o rejestrację w internetowym systemie rekrutacji: https://rekrutacja.zut.edu.pl/Default.aspx.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych zawiera:

- podanie o przyjęcia na studia (w załączeniu – podanie_BHP_XIV_ED.doc),

 - wypełniony  kwestionariusz zgłoszeniowy (w załączeniu– formularz_bhp_XIV_ED.doc),

 - 1 zdjęcie,

 - odpis dyplomu lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- kserokopia dowodu tożsamości.

 

Absolwenci po napisaniu i obronie pracy końcowej otrzymują świadectwo ukończenia studiów, certyfikat audytora wewnętrznego systemu PN-N-18001 lub  zaświadczenie o ukończeniu kursu metodycznego, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. 

 

Dokumenty należy złożyć/przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Wydział Ekonomiczny,

Ul. Żołnierska 47,

71-210 Szczecin

Katedra Ekonomii i Rachunkowości

Z dopiskiem: ”Studia Podyplomowe BHP”
Tel. Kontaktowy: 691-489-246, (091) 449-69-99,  lub (091) 449-69-90