ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY EDYCJA XVIII (2022/2023)

Historia

Powyższe studia podyplomowe funkcjonują nieprzerwanie od 2005 roku. Pierwsza edycja studiów została zaproponowana w roku akademickim 2005/2006 w na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej przy Akademii Rolniczej w Szczecinie.
Od początku studia są administrowane w Katedrze Ekonomii (obecnie Katedra Ekonomii i Rachunkowości). Studia ZBiHP z powodzeniem funkcjonują w obecnej strukturze Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
W trakcie zakończonych 16 edycji studia ukończyło ponad 800 słuchaczy.

Cel studiów

Studia od początku istnienia były odpowiedzią na rosnący popyt ze strony rynku pracy na specjalistów w zakresie bezpieczeństwem i higieną pracy.Impulsem dla organizacji studiów były konieczne zmiany w kwalifikacjach, jakie spełniać mieli pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2468).Na mocy ww. Rozporządzenia dotychczasowi pracownicy BHP zostali objęci ośmioletnim okresem przejściowym, który minął 30.06.2013 roku. W tym czasie pracownicy nieposiadający stosownych kwalifikacji uzupełniali je. Niedostosowanie kwalifikacji do wymaganych przez Rozporządzenie, skutkowało utratą przez tych pracowników prawa do wykonywania zawodu pracownika bezpieczeństwa i higieny pracy lub wykonywania zadań tej służby.Mimo upływu czasu studia te cieszą się nieprzerwaną popularnością również w ostatnich latach. Z reguły nabór na edycję przekracza 40 osób.

Obecnie studia podyplomowe Zarządzenie bezpieczeństwem i higieną pracy przeznaczone są zarówno dla osób pracujących w służbach BHP i chcących wypełnić wymogi stawiane dla stanowiska specjalisty ds. BHP (i wyżej), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 (z późn. zm.) oraz chcących przygotować się do pracy w takim charakterze. Studia są często wybierane przez absolwentów różnych kierunków studiów wyższych dając szansę na dodatkową specjalizację. Ukończenie studiów daje również możliwość uruchomienia własnej działalności gospodarczej w zakresie bhp.

Stąd też Studia ZBiHP dedykujemy zarówno osobom pracującym w służbach bhp jak i osobom młodym absolwentom Uczelni wyższych zamierzających uzyskać nowe kwalifikacje

Do podjęcia studiów podyplomowych ZBIHP mogą przystąpić osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) w zakresie dowolnej dyscypliny.


Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • Elementy ekonomiki i zarządzania w służbach BHP
 • Identyfikacja zagrożeń oraz analiza i ocena ryzyka zawodowego w aspekcie zarządzania
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • System zarządzania BHP. Szkolenia w dziedzinie BHP.
 • Informatyczne wspomaganie systemowego zarządzania BHP
 • Czynniki uciążliwe w środowisku pracy
 • Czynniki szkodliwe w środowisku pracy
 • Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy
 • Ogólne wymagania BHP dla obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy
 • Techniczne środowisko pracy
 • Elementy prawa pracy i prawna ochrona pracy
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • Socjologia i psychologia pracy.
 • Seminarium dyplomowe
 • Opieka promotora przy przygotowaniu pracy końcowej


Studia kończą się przedłożeniem pracy końcowej oraz złożeniem egzaminu przed Komisją.

Po egzaminie końcowym słuchaczom wydawane są świadectwa ukończenia studiów.


Dodatkowo w ramach opłaty (czesnego) słuchacze mają możliwość uczestniczyć w dwóch kursach, które prowadzą specjalizujące się w tym zakresie firmy zewnętrzne;

1. Kurs audytora wewnętrznego ISO 45001.

2. Kurs metodyczny dla organizatorów szkoleń.WW. kursy kończą się (po egzaminie) wydaniem certyfikatów.

 

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE „ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY”XVIII EDYCJA (2022/2023)


1. Studia są prowadzone w systemie studiów niestacjonarnych i rozpoczynają się w drugiej połowie października/początek listopada 2022 r.

2. Czas trwania Studiów: październik 2022 - wrzesień 2023 -  łącznie 11 zjazdów (sobota-niedziela od godz. 8.00-8.30-16.30).

3. Miejsce zajęć: Wydział Ekonomiczny, ul. Żołnierska 47 lub ul. Janickiego 31.

4. W ramach czesnego: Kurs metodyczny lub (i) kurs audytora ISO 45001 prowadzone przez firmy zewnętrzne – zajęcia w semestrze letnim 2023 r.

 


1) NA STUDIA SĄ PRZYJMOWANI ABSOLWENCI WYŻSZYCH UCZELNI WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ!
a) zgłoszenia należy dokonać w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym ZUT (https://irk.zut.edu.pl/pl/offer/PD/registration/)
b) złożyć dokumenty:

• kwestionariusz osobowy (wydruk po zarejestrowaniu się w systemie IRK),

• podanie z prośbą o przyjęcie adresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych (wzór dostępny na stronie www.ekonomia.zut.edu.pl),

• 1 zdjęcie,

• oryginał dyplomu lub ksero dyplomu (oryginał do wglądu).

2) Dokumenty można złożyć osobiście (pok. 18 ul. Żołnierska 47) lub w zaklejonej kopercie przekazać zostawić na portierni Wydziału (parter) lub przesłać pocztą tradycyjną (listem poleconym) na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Ekonomiczny
ul. Żołnierska 47
71-210 Szczecin

Katedra Ekonomii i Rachunkowości p. 122-123

Z dopiskiem: ”Studia Podyplomowe ZBiHP”.


Odpłatność – 1 500 zł za semestr (łącznie: 3000 zł).


Szczegółowe informacje:

tel. (091) 449-69-55, 691-48-92-46, (91) 449 69 89, kontakt e-mail: jmyszczyszyn@zut.edu.pl, dr hab. prof. ZUT Janusz Myszczyszyn (kierownik).

 

Studia administrowane są przez Wydział Ekonomiczny ZUT, Katedrę Ekonomii i Rachunkowości.

 A w nadchodzącym roku akademickim 2022/2023 będzie to już XVIII edycja Studiów.

Studia są przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni, posiadających tytuł magistra lub inżyniera (licencjata) niezależnie od ukończonego kierunku i specjalności.

Trwają dwa semestry i prowadzone są w trybie studiów niestacjonarnych. Zajęcia rozpoczynają się na przełomie  października i listopada 2022 r.

Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu inspektora bhp, a także podniesienie kwalifikacji osób już zatrudnionych w służbie BHP i np. umożliwienie awansu do specjalisty BHP. Studia te umożliwiają również uzyskanie drugiej specjalności zawodowej w zakresie bhp oraz uruchomienia własnej działalności w tym zakresie.

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowych naszej Uczelni, a także praktyków o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym, zaplanowano także wyjście studyjne dla uczestników Studiów w ramach przedmiotu Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Za sobą mamy już 16 lat doświadczenia w prowadzeniu tych Studiów!

W ramach czesnego uczestnicy Studiów mają również możliwość ukończenia: kursu audytora wewnętrznego systemu ISO 45001 a po zdaniu egzaminu otrzymać certyfikatu audytora wewnętrznego, kursu metodycznego dla wykładowców i organizatorów szkoleń realizowanego w formie warsztatów w wymiarze 32 godzin dydaktycznych (z dodatkowym świadectwem ukończenia kursu). W przypadku zainteresowania pomagamy także zorganizować inne kursy po atrakcyjnych cenach.

 

Nabór na studia w roku akademickim 2022/2023 już rozpoczęliśmy! Czesne za studia wynosi 1500 zł za semestr (3 000 zł łącznie za studia), brak jakichkolwiek dodatkowych opłat w tym opłaty rekrutacyjnej.


 

Zainteresowanych prosimy:

1)   o rejestrację w internetowym systemie rekrutacji: https://irk.zut.edu.pl/pl/offer/PD/registration/

2)    Wydrukowanie dokumentów rekrutacyjnych, dołączenie 1. zdjęcia i podania o przyjęcie na Studia oraz oryginał dyplomu ukończenia studiów

3)    Złożenie lub przesłanie dokumentów papierowych .

Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT

Bliższe informacje: tel. 91 449-69-55, 691 489 246, 91 449 69 89,  e-mail: jmyszczyszyn@zut.edu.pl,
Wydział Ekonomiczny, ul. Żołnierska 47, pok. 122-123.

 

Podanie (format:  docx, rozmiar:  13,40 KB)