Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Główne cele Polityki Jakości Kształcenia w ZUT w Szczecinie:

1)     konstruowanie programów studiów i programów kształcenia, umożliwiających studentom, doktorantom i słuchaczom różnych form kształcenia, osiągnięcie zamierzonych efektów uczenia się,

2)     zapewnianie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej niezbędnej w osiąganiu założonych efektów uczenia się,

3)     doskonalenie i wzbogacanie oferty dydaktycznej i programów studiów oraz programów kształcenia, zgodnej z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez interesariuszy zewnętrznych, w tym rynek pracy, gwarantującej otrzymanie wysokiej oceny z akredytacji PKA oraz innych prestiżowych akredytacji i certyfikatów jakości kształcenia,

4)     rozwój innowacyjnych badań naukowych oraz podejmowanie wyzwań związanych ze zmianami w polityce i gospodarce regionalnej, krajowej i światowej.

 

Główne cele funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uczelni:

1)     monitorowanie, badanie skuteczności i doskonalenie systemu poprzez zarządzanie procesami zmian w tym systemie,

2)     nadzór nad realizacją procedur zapewniania jakości kształcenia i doskonalenie tych procedur adekwatnie do nowych potrzeb i możliwości Uczelni,

3)     podniesienie rangi pracy dydaktycznej oraz badawczo-dydaktycznej,

4)     doskonalenie systemu informowania społeczeństwa i władz lokalnych o jakości kształcenia i poziomie absolwentów,

5)     zapewnienie studentom i doktorantom możliwości uzyskania wiedzy i kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy i zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji,

6)     przygotowanie absolwenta do bycia aktywnym członkiem demokratycznego społeczeństwa.

 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia obejmuje następujące kryteria jego oceny:

K1. Konstrukcja programów studiów

K2. Realizacja programów studiów

K3. Proces rekrutacji

K4. Kadra prowadząca zajęcia

K5. Infrastruktura

K6. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi

K7. Umiędzynarodowienie kształcenia

K8. Wsparcie studentów

K9. Dostępność informacji

K.10. Doskonalenie systemu zapewniania jakości kształcenia