Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Główne cele wdrażania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w ZUT w Szczecinie (WSZJK):

1) opracowanie mechanizmów stałego zarządzania, monitorowania i doskonalenia systemu,

2) opracowanie przejrzystych procedur zapewniania jakości kształcenia,

3) podniesienie rangi pracy dydaktycznej,

4) opracowanie skutecznego systemu informowania społeczeństwa i władz lokalnych o jakości kształcenia i poziomie absolwentów,

5) zapewnienie studentom możliwości uzyskania wiedzy i kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy,

6) przygotowanie absolwentów do bycia aktywnym członkiem demokratycznego społeczeństwa.

 

Główne cele Polityki Jakości Kształcenia w ZUT:

1) konstruowanie programów kształcenia umożliwiających studentom osiągnięcie zamierzonych efektów kształcenia,

2) zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej niezbędnej w osiąganiu założonych efektów kształcenia,

3) doskonalenie i wzbogacenie oferty dydaktycznej zgodnej z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez rynek pracy,

4) rozwój innowacyjnych badań naukowych oraz podejmowanie wyzwań związanych ze zmianami w gospodarce regionalnej, krajowej i światowej.

 

Obszary działania WSZJK:

1) monitorowanie realizacji osiąganych efektów kształcenia,

2) ocena i analiza procesu kształcenia,

3) ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,

4) ocena warunków socjalnych oferowanych studentom,

5) ocena dostępności informacji na temat realizacji kształcenia,

6) ocena mobilności studentów i nauczycieli akademickich,

7) analiza opinii studentów, doktorantów, monitorowania kariery zawodowej absolwentów Uczelni oraz opinii pracodawców o absolwentach.