Ekonomia II stopnia

Ekonomia II stopnia

Studia magisterskie

S2 – stacjonarne, N2 – niestacjonarne

 

Specjalności ujęte w programie studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2018/2019:  

·         gospodarka nieruchomościami,

·         gospodarka turystyczna,

·         gospodarowanie kapitałem ludzkim,

·         konsulting gospodarczy,

·         logistyka w biznesie,

·         rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych,

 ·         wycena nieruchomości.

 

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 

KRYTERIUM KWALIFIKACJI na studia II stopnia

Warunki przyjęcia na studia na poszczególne kierunki studiów określa Senat Uczelni. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie rankingu kandydatów, zgodnie z przyjętymi limitami miejsc. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest legitymowanie się tytułem zawodowym magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego.

Podstawę kwalifikacji na studia stanowi ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich oraz kryterium dodatkowe - średnia z ocen uzyskanych podczas odbytych studiów.

 

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

- w biurach administracji rządowej i samorządowej,

- w instytucjach finansowych i doradczych,

- w ubezpieczeniach,

- w biurach consultingowych,

- w biurach rachunkowo- podatkowych,

- w biurach nieruchomości, 

- w instytucjach związanych rolnictwem i obszarami wiejskimi.