Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowando przyjęcia na studia I stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego, zobowiązany jest złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:

   

 1. ankieta osobowa - formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK),
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości  (oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej), z tym że:

  • kandydat z „nową maturą” (egzamin, którego wynik wyrażony jest w skali 0-100), który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdawał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych – także aneks do świadectwa dojrzałości,
  • kandydat ze „starą  maturą” (egzamin, którego wynik wyrażony jest w skali od 2 do 5 lub od 1do 6), który podwyższył wynik egzaminu dojrzałości lub zdawał egzamin dojrzałości z przedmiotów dodatkowych - także zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
  • kandydat ze statusem matury międzynarodowej IB lub matury europejskiej EB – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się dostarczenia kopii świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie,
  • kandydat legitymujący się dyplomem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplomem zawodowym nauczanym na poziomie technika - kserokopię tego dyplomu (oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej)

   

 3. jedna fotografia  (aktualna kolorowa, spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy złożyć przez IRK
 4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 5. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z IRK),
 6. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z IRK),
 7. kserokopia zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich (oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej),
 8. dokument tożsamości (do wglądu komisji rekrutacyjnej).

  Uwaga!

  ankieta osobowa, oświadczenie o gotowości podjęcia studiów, zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów
  dostępne będą do wydruku w IRK po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
  w przypadku studiów:

  • stacjonarnych I stopnia od 12 lipca,
  • niestacjonarnych I stopnia - 25 sierpnia

Kandydat zakwalifikowando przyjęcia na studia II stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego zobowiązany jest złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:

   

 1. ankieta osobowa wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK),
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów (inżynierskich, licencjackich lub magisterskich) – oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej, oraz kserokopię suplementu lub wypisu z  przebiegu studiów lub zaświadczenie  o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wynik ukończenia studiów,
 3. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów - w przypadku gdy brak takiej informacji w suplemencie lub indeksie,
 4.  jedna fotografia (aktualna kolorowa, spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL), oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy przesłać przez IRK,
 5. dowód  wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 6. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z IRK),
 7. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z IRK),
 8. dokument tożsamości (do wglądu komisji rekrutacyjnej).

  Uwaga!

  ankieta osobowa, oświadczenie o gotowości podjęcia studiów, zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów
  dostępne będą do wydruku w IRK po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
  w przypadku studiów:

  • stacjonarnych II stopnia  od 26 lipca,
  • niestacjonarnych II stopnia od 23 sierpnia