Laureaci i finaliści olimpiad/konkursów

  1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych przyjmowani są na studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) z uwzględnieniem preferencji polegających na przyznaniu kandydatowi:
    - maksymalnej liczby punktów w procesie rekrutacji,
    - zwolnieniu z opłaty rekrutacyjnej.

  2. Kandydaci na studia mogą skorzystać z preferencji w procesie rekrutacji na dany kierunek studiów jednorazowo.
  3. Potwierdzeniem uzyskania przez kandydata statusu laureata lub finalisty jest odpowiednie zaświadczenie składane wraz z kompletem dokumentów wymaganych w rekrutacji na studia wyższe w danym roku akademickim.

       Po zakwalifikowaniu na studia kandydat musi przedłożyć oryginał zaświadczenia wraz z innymi dokumentami.