Aktualności

Wydział Ekonomiczny ZUT wśród najlepszych wydziałów ekonomicznych w Polsce według rankingu Perspektyw 2022 15.12.2022 12:59

Wydział Ekonomiczny ZUT wśród najlepszych wydziałów ekonomicznych w Polsce według rankingu Perspektyw 2022. Kierunek ekonomia na Wydział Ekonomiczny ZUT na 14 miejscu.

 

Ekonomia na ZUT najlepsza na Pomorzu Zachodnim.

To ukoronowanie naszych starań i ciężkiej pracy całej społeczności akademickiej.

W tum roku analizą objęto:

PRESTIŻ

Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie „belwederscy” i doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w pięciu ostatnich latach). W badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Badanie przeprowadzono internetowo, metodą CAWI. Każdy z respondentów określił dziedzinę, dyscyplinę nauki oraz obszar i kierunek studiów, w którym aktualnie prowadzi zajęcia na uczelni. Badanie przeprowadziła Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. Otrzymano odpowiedzi od 1753 respondentów (20% zaproszonych do badania). Uwzględniono także wyniki badania w ub.r., w którym uczestniczyło 2317 osób.

 

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY

Ekonomiczne losy absolwentów – wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia – według badania „Ekonomiczne Losy Absolwentów” przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS (wyniki badań z lat 2016-2019). Wskaźnik uwzględnia dwa parametry badania: zarobki absolwentów w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania i zatrudnialność absolwentów – mierzoną ryzykiem bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania, a także wprowadza korygujący wskaźnik procentu absolwentów objętych systemem ELA (czyli zarejestrowanych w ZUS), co jest istotne ze względu na charakter rynku absolwenta w różnych dyscyplinach.

 

POTENCJAŁ AKADEMICKI

Wskaźnik kategorii naukowej – określony poprzez tzw. współczynnik kategorii naukowej Wkn wyliczony dla dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów (współczynnik Wkn zdefiniowany jest w rozporządzeniu MNiSW z 9 września 2019 r.).

 

POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY

Akredytacje – wskaźnik mierzony liczbą posiadanych aktualnych akredytacji i certyfikatów międzynarodowych, ważnych akredytacji programowych PKA z oceną wyróżniającą, które da się przyporządkować do danego kierunku studiów (przyznawanych do 2018 roku) oraz certyfikatów doskonałości kształcenia (przyznawanych przez PKA obecnie). Źródło: baza PKA oraz bazy agencji akredytacyjnych

Jakość przyjętych na studia – wskaźnik mierzony wynikami rozszerzonych egzaminów maturalnych osób, które w październiku 2021 podjęły studia na I roku studiów stacjonarnych na ocenianych kierunkach studiów. Wskaźnik zarówno odzwierciedla jakość uczelni (najzdolniejsi maturzyści wybierają uczelnie mające opinie najlepszych), jak i tworzy jakość uczelni, gdyż zdolni studenci wpływają na wyższy poziom procesu kształcenia. Źródło: dane przekazane przez uczelnie

 

POTENCJAŁ NAUKOWY

Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS w latach 2017-2021; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal

Cytowalność – liczba cytowań publikacji za lata 2017-2021 w stosunku do liczby tych publikacji; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Bez uwzględniania autocytowań. Źródło: SciVal

FWCI (Field-Weighted Citation Impact) – wskaźnik określający relację liczby cytowań otrzymanych przez publikację do średniej liczby cytowań otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2017-2021; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Bez uwzględniania autocytowań. Źródło: SciVal

FWVI (Field-Weighted View Impact) – wskaźnik określający relację liczby odsłon (wyświetleń na ekranie) publikacji uczelni do średniej liczby odsłon otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2017-2021; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Bez uwzględniania autocytowań. Źródło: SciVal

Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles)– wskaźnik pokazuje, w jakim stopniu publikacje uczelni są obecne w 10% najczęściej cytowanych czasopismach na świecie. Liczony jest on stosunkiem publikacji znajdujących się w czasopismach posiadających najwyższy współczynnik CiteScore w stosunku do wszystkich publikacji uczelni w latach 2017-2021; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal

 

UMIĘDZYNARODOWIENIE

Publikacje we współpracy zagranicznej – udział publikacji posiadających współautora z zagranicy, w latach 2017-2021, wśród ogółu publikacji; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal

Studenci zagraniczni – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. Uwaga: uczelnie, które mają wskaźnik umiędzynarodowienia co najmniej 30 procent uzyskają maksymalną liczbę punktów. Źródło: POL-on

 

 

Szczegóły

ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-ekonomiczne/ekonomia