Dokumentacja praktyk

ŚCIEŻKA REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

1. Student znajduje miejsce realizacji praktyki, uzgadnia jej termin i dostarcza DEKLARACJĘ w pełni wypełnioną (nazwa i adres) i podpisaną (przez podmiot, w którym odbędzie się praktyka) wraz z POLISĄ UBEZPIECZENIA NNW wykupioną na czas trwania praktyki (co najmniej 15 dni roboczych).
2. Pełnomocnik ds. praktyk po otrzymaniu ww. dokumentów przygotowuje UMOWĘ, którą student oddaje pełnomocnikowi ds. praktyk podpisaną (przez podmiot, w którym odbędzie się praktyka) jeszcze przed rozpoczęciem praktyki. Na tej podstawie pełnomocnik ds. praktyk wystawia studentowi SKIEROWANIE na praktyki.
3. Student realizuje praktykę i prowadzi DZIENNIK PRAKTYK. Po zakończeniu praktyki dostarcza do Pełnomocnika ds. praktyk trzy dokumenty: DZIENNIK PRAKTYK, POTWIERDZENIE ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ oraz SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ.
4. Pełnomocnik ds. praktyk: rozlicza praktykę (na podstawie dostarczonych w terminie dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy z odbycia praktyki i wystawia ocenę.

Zwolnienie z realizacji praktyki
Student może ubiegać się o zwolnienie z odbycia praktyki zawodowej, gdy do 31 maja br. udokumentuje:
- co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe (wynikające z umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, wolontariatu) zgodne z ramowym programem praktyki w okresie dwóch ostatnich lat kalendarzowych (zaświadczenie o zatrudnieniu);
- co najmniej roczne prowadzenie działalności gospodarczej (CEiDG);
- udział w obozie naukowym/w pracach badawczych.
Decyzję w sprawie zwolnienia studenta z praktyki zawodowej podejmuje na WNIOSEK studenta Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk. Wniosek o zwolnienie z praktyk należy złożyć do 31 maja br.
Zwolnienie z realizacji praktyk nie zwalnia ze złożenia, oprócz ww. dokumentów, SPRAWOZDANIA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ.

Dokumentacja praktyk (do pobrania)

DEKLARACJA (format:  pdf, rozmiar:  86 KB)

DZIENNIK PRAKTYK (format:  pdf, rozmiar:  75 KB)

SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ (format:  pdf, rozmiar:  80 KB)

POTWIERDZENIE ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ (format:  doc, rozmiar:  32 KB)

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK – EKONOMIA (format:  pdf, rozmiar:  155 KB)

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK – ZARZĄDZANIE (format:  pdf, rozmiar:  126 KB)

Opcjonalnie

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z PRAKTYKI – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (format:  pdf, rozmiar:  84 KB)

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z PRAKTYKI – PRACA ZAWODOWA (format:  pdf, rozmiar:  84 KB)

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z PRAKTYKI – OBÓZ NAUKOWY/PROJEKT BADAWCZY (format:  pdf, rozmiar:  87 KB)

Dokumentacja praktyk (do pobrania)

Sprawozdanie (format:  doc, rozmiar:  25 KB)

1.Studenci bez kwalifikowanych doświadczeń zawodowych: 

wzór deklaracji przyjęcia na praktykę (format:  doc, rozmiar:  33 KB)

wzór dziennika praktyk (format:  docx, rozmiar:  15,25 KB)


2. Studenci z doświadczeniem zawodowym

wzór wniosku o zaliczenie praktyki (format:  doc, rozmiar:  32 KB)