Studenckie Koło Naukowe Ekonomii Inwestor

 

Data powstania: 2003 r.

Jednostka, przy której działa Koło Naukowe: Katedra Ekonomii i Rachunkowości, ul. Żołnierska 47

Założyciele Koła: Inicjatorami powołania Koła byli studenci studiów dziennych kierunku Ekonomia Wydziału EiOGŻ b. Akademii Rolniczej w Szczecinie (m.in. Magda Forfa, Anna Pałubska, Magdalena Kwiatkowska) oraz mgr Janusz Myszczyszyn.

Opiekun naukowy: Dr hab. prof. ZUT Janusz Myszczyszyn

Historia

Pomysł stworzenia Studenckiego Koła Naukowego Inwestor narodził się wśród studentów pierwszych lat studiów dziennych Wydziału EiOGŻ.

Studenci –inicjatorzy zostali później aktywnymi członkami Koła.

Formalnie Koło rozpoczęło działalność 26.11.2003 r. po złożeniu statutu.

W chwili obecnej Koło Naukowe liczy kilkunastu aktywnych członków (studenci praktycznie wszystkich lat studiów dziennych kierunku Ekonomia i Zarządzanie).

W okresie nieprzerwanej działalności Koła (18 lat) członkami Koła było blisko 200 osób.

Obecny zarząd Koła 2020/2021:

Prezes: Dominika Kara (od czerwca 2021 Joanna Spółczyńska)

Zakres działalności Koła

Głównym celem działalności Koła jest pogłębianie wiedzy studentów w zakresie nauk ekonomicznych i zarządzania, jak również wykorzystanie wiadomości teoretycznych w praktycznym zastosowaniu w różnych sferach działalności podmiotów gospodarczych.

W szczególności działalność SKN Inwestor dotyczy:

- zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi, mikrokredytami – głównie możliwością ich zdobycia, wykorzystaniem i badaniem efektów zarówno w skali mikro jak i makro, a także działalnością Bazy Usług Rozwojowych, w tym Polskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (ZARR);

- rozwoju infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, w tym również zagadnienie budowy autostrad, transportu intermodalnego;

- problemu bezrobocia na obszarach wiejskich, w tym bezrobocia ukrytego w rolnictwie chłopskim (określenie wielkości, przyczyn, sposobów eliminacji tego zjawiska);

- zagadnień związanych ze wzrostem gospodarczym, poziomem PKB, PNB, analizy porównawczej w odniesieniu do innych krajów (w tym krajów UE)

- rozwoju grup producenckich i sieci handlowych w Polsce;

- badania szans i zagrożeń związanych z wprowadzeniem waluty EURO;

- kredytów studenckich i działalności sektora bankowego;

- zagadnień dotyczących historii gospodarczej (inflacja, pieniądz, kryzysy gospodarcze);

- zarządzania jakością

- analizy dotyczącej funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego

- analizy i wykorzystania teorii gier w ekonomii

- aktywnego uczestnictwa w warsztatach i seminariach (np. organizowanych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości) dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych w celu rozwoju przedsiębiorczości (w tym także unijnych), zagadnień podatkowych (m.in. podatku VAT),

- śledzenia i interpretacji obecnych procesów zachodzących w gospodarce (np. kryzysu finansowego, piramid finansowych).

Ważnym celem naszej działalności jest również przygotowanie do uczestnictwa w konferencjach i konkursach organizowanych zarówno na naszej uczelni jak i w innych miastach oraz wymiana poglądów z innymi członkami Kół a także naukowcami.

Członkowie Koła brali udział w konferencjach poza RP np. w Jelgavie (Łotwa) 2004r., w Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie (cyklicznie), Uczestniczyliśmy także w Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (cyklicznie), gdzie zajęliśmy m.in. dwukrotnie I miejsce w sekcji ekonomicznej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie etc. Tradycją stało się już nasze uczestnictwo w Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych – najpierw organizowanej przez Akademię Rolniczą i obecnie Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych organizowanych przez ZUT w Szczecinie.

Członkowie Koła i ich osiągnięcia niejednokrotnie były opisywane w Forum Uczelnianym ZUT.

W trakcie działalności przygotowaliśmy, wygłosiliśmy i opublikowaliśmy kilkadziesiąt referatów.

Przyznane nagrody/wyróżnienia (wybrane):

- XXXVII Sesja Studenckich Kół Naukowych Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, (2007), artykuł „Pieniądz wczoraj i dziś.” – Wyróżnienie

- VII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu organizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (2009) Bankrutujące kraje europejskie - przykład ignorancji czy nieświadomości elit wobec przypadku islandzkiego – Nagroda Dziekana

- XIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, 2009 r., artykuł Pieniądz wczoraj i dziś – I miejsce

- XIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław (2009), artykuł: Inflacja - świadomość czy jej brak? – I miejsce - I Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, ZUT Szczecin (2009), artykuł: Lojalność czy własny interes – zastosowanie teorii gier w naukach ekonomicznych – I miejsce w bloku ekonomicznym.

XIX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, XXXI Sejmik Studenckich Kół Naukowych organizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, publikacja oraz wygłoszenie artykułu (2014): Wykształcenie a poziom bezrobocia - mity i fakty na przykładzie powiatu świdwińskiego – I miejsce w bloku ekonomicznym

XVII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wygłoszenie referatu: Wirtualny pieniądz - szanse i zagrożenia (2014)– I miejsce w Sekcji popularno-naukowej

V Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych Inwestowanie ZUT Szczecin (2013), referat: Inwestowanie w instrumenty giełdowe forex, gra w poker online oznaka rozsądku czy uzależnienia? – Wyróżnienie

XXIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (2018), Prezentacja referatu: Partnerstwo publiczno-prywatne – świetlana przyszłość czy błędny krok? – II miejsce

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych ZUT Szczecin Turkusowe Zarządzanie – Utopijna Idea Czy Konieczna Zmiana? (2019) I miejsce w bloku ekonomicznym

Zorganizowane warsztaty/ uczestnictwo w szkoleniach:

2004 r. – pod patronatem Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego „Warsztaty przedsiębiorczości (maj 2004 r.).

2018,2019 – Zarządzanie jakością na podstawie Zintegrowanego systemu ZJ – Infra–Port sp. z o.o.

2017,2018 – Idea Partnerstwa publiczno prywatnego na przykładzie Netto Arena w Szczecinie

Do wygłoszenia zostali zaproszeni goście z :

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

- Funduszu Mikro;

- Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości;

- Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości;

- Powiatowego Urzędu Pracy;

- Netto Arena

- Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

- Inra Port Sp. z o.o.

- Zarząd Morskich Portów Szczecin Świnoujście SA

Pozostała działalność:

- W celu zainteresowania studentów Wydziału Ekonomicznego zagadnieniami mikoro- i makroekoniomicznymi członkowie Koła z przygotowują gazetkę (m.in. historia Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, prezentacja laureatów , zagadnienia pieniądza, działalności Rady Polityki Pieniężnej, rozwoju gospodarczego, struktur rynkowych, wzrostu gospodarczego, historii gospodarczej).

- Udział w spotkaniach dotyczących Kół Naukowych, a także reprezentowanie Uczelni na zewnątrz

- Współpraca z gospodarką np. wizyty w Netto-Arena, Infra-Port sp. z o.o., Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście SA. , Uczestnictwo w Dniach Otwartych ZUT

Współpraca z innymi Kołami

Obok współpracy w Kołami Naukowymi Wydziału Ekonomicznego ZUT, nawiązano kontakty z Kołami Naukowymi innych uczelni w tym: z Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Szkoły Głównej Handlowej

 

 

 

 

 

Członkowie KNE Inwestor podczas Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych w b. Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Opiekun dr hab. prof. ZUT Janusz Myszczyszyn (drugi z prawej) (2010)

 

Członkowie KNE Inwestor podczas Sesji Studenckich Kół Naukowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (2011)

 

Członkowie KNE Inwestor (Dominika Kara, Kamil Dobek) podczas Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecnie  (2019)