Ekonomia II stopnia

Studia magisterskie

S2 – stacjonarne - program studiów

N2 – niestacjonarne - program studiów

 

Specjalności ujęte w programie studiów:  

 • gospodarka nieruchomościami,
 • gospodarka turystyczna,
 • gospodarowanie kapitałem ludzkim,
 • konsulting gospodarczy,
 • logistyka w biznesie,
 • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych,
 • wycena nieruchomości.

Kryterium kwalifikacji na studia II stopnia

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach:

 • ekonomia, zarządzanie, zarządzanie i marketing
 • oraz absolwenci innych kierunków studiów, dla których określono jako wiodące efekty kształcenia z dziedziny nauk społecznych, dyscyplin: ekonomia i finanse  lub nauki o zarządzaniu i jakości.

Absolwenci innych kierunków studiów niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego:

 •    pojęcie i istota ekonomii, rzadkość dóbr jako podstawowy problem ekonomii,
 •     proces produkcji a czynniki produkcji,
 •     pojęcie i klasyfikacja dóbr,
 •     charakterystyka podmiotów gospodarczych (konsument, producent i państwo),
 •     rynek - pojęcie i klasyfikacja,
 •     popyt i podaż jako elementy rynku, czynniki kształtujące popyt i podaż,
 •     pojęcie, rodzaje i funkcje pieniądza,
 •     istota inflacji, jej przyczyny i systematyka,
 •     bezrobocie - pojęcie, przyczyny i rodzaje,
 •     budżet państwa, deficyt i dług publiczny.

 

Twoja przyszłość:

 • w biurach administracji rządowej i samorządowej,
 • w instytucjach finansowych i doradczych,
 • w ubezpieczeniach,
 • w biurach consultingowych,
 • w biurach rachunkowo- podatkowych,
 • w biurach nieruchomości, 
 • w instytucjach związanych rolnictwem i obszarami wiejskimi.