Cel praktyk

Podstawowym celem praktyki zawodowej jest nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną przez studenta w toku zajęć dydaktycznych na uczelni. Realizacja praktyk stwarza możliwość potwierdzenia i rozwoju kompetencji zawodowych studenta w ramach wybranego kierunku kształcenia i/lub specjalności, a także uzyskania wiedzy ogólnej i dziedzinowej, umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy i ukształtowanie postaw wobec potencjalnych pracodawców i współpracowników.

Praktyki zawodowe dają studentom możliwość poznania oczekiwań potencjalnych przyszłych pracodawców względem pracowników. Student poprzez praktyki zawodowe ma szansę utrwalenia, zademonstrowania i zweryfikowania swoich umiejętności, a także prezentacji chęci do pracy, co może w przyszłości ułatwić znalezienie satysfakcjonującej go pracy.

 

Cele szczegółowe praktyk zawodowych obejmują:

- weryfikację wiedzy teoretycznej i umiejętności nabytych przez studentów podczas nauki na uczelni, w tym wykształcenie zdolności praktycznego zastosowania wiedzy nabytej w toku studiów (integracja wiedzy teoretycznej i praktycznej),

- poznanie przez studentów warunków i specyfiki pracy w różnorodnych zakładach pracy,

- doskonalenie zdolności planowania czasu pracy, skutecznej komunikacji we współdziałaniu z zespołem pracowników,

- kształtowanie spostrzegawczości oraz zdolności samodzielnego i krytycznego myślenia,

- poznanie środowiska zawodowego - przez obserwację i naśladowanie zachowań pracowników danego przedsiębiorstwa studenci poznają zakres swoich przyszłych obowiązków,

- możliwość dokonania oceny rynku pracy, poznanie przez studentów oczekiwań pracodawców względem przyszłych pracowników w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, w tym podstaw etycznych i porównanie ich z własnymi możliwościami na rynku pracy,

- nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy lub poszukiwania podmiotu do badań prowadzonych w ramach realizowanych prac kontrolnych, zaliczeniowych, a w przyszłości magisterskich.

 

Pracodawcy mają możliwość poznać potencjalnych przyszłych pracowników, wykorzystać ich pracowitość i wiedzę, a także wpływać na dalszy przebieg ich studiów, w tym na wybór specjalności, kierunku studiów np. II stopnia lub zainspirować do podjęcia kształcenia w ramach szkoleń, kursów itp. w celu zdobycia określonych, pożądanych przez pracodawców kompetencji i umiejętności zawodowych.