Dokumentacja praktyk

ZASADY REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

1. Student znajduje miejsce realizacji praktyki, uzgadnia jej termin i dostarcza DEKLARACJĘ w pełni wypełnioną (nazwa i adres) i podpisaną (przez podmiot, w którym odbędzie się praktyka) wraz z OŚWIADCZENIEM wykupienia polisy ubezpieczenia NNW na czas trwania praktyki (polisa NNW do wglądu).
2. Pełnomocnik ds. praktyk studenckich po otrzymaniu ww. dokumentów przygotowuje UMOWĘ, którą student oddaje pełnomocnikowi ds. praktyk studenckich podpisaną (przez podmiot, w którym odbędzie się praktyka) jeszcze przed rozpoczęciem praktyki. Na tej podstawie pełnomocnik ds. praktyk studenckich wystawia studentowi SKIEROWANIE na praktyki.
3. Student realizuje praktykę i prowadzi DZIENNIK PRAKTYK. Po zakończeniu praktyki dostarcza pełnomocnikowi ds. praktyk studenckich kolejne trzy dokumenty: DZIENNIK PRAKTYK, POTWIERDZENIE ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ oraz SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ.
4. Pełnomocnik ds. praktyk studenckich: rozlicza praktykę (na podstawie dostarczonych w terminie dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy z odbycia praktyki) i wystawia ocenę.


Dokumentacja praktyk (do pobrania)

DEKLARACJA (format:  pdf, rozmiar:  86 KB)

DZIENNIK PRAKTYK (format:  pdf, rozmiar:  75 KB)

SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ (format:  pdf, rozmiar:  80 KB)

POTWIERDZENIE ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ (format:  doc, rozmiar:  32 KB)

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK – EKONOMIA (format:  pdf, rozmiar:  155 KB)

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK – ZARZĄDZANIE (format:  pdf, rozmiar:  126 KB)

Opcjonalnie

Zwolnienie z realizacji praktyki
Student może ubiegać się o zwolnienie z odbycia praktyki zawodowej, gdy do 31 maja br. udokumentuje:
- co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe (wynikające z umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, wolontariatu) zgodne z ramowym programem praktyki w okresie dwóch ostatnich lat kalendarzowych (zaświadczenie o zatrudnieniu);
- co najmniej roczne prowadzenie działalności gospodarczej (CEiDG);
- udział w obozie naukowym/w pracach badawczych.
Decyzję w sprawie zwolnienia studenta z praktyki zawodowej podejmuje na WNIOSEK studenta Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk. Wniosek o zwolnienie z praktyk należy złożyć do 31 maja br.
Zwolnienie z realizacji praktyk nie zwalnia ze złożenia, oprócz ww. dokumentów, SPRAWOZDANIA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ.

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z PRAKTYKI – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (format:  pdf, rozmiar:  84 KB)

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z PRAKTYKI – PRACA ZAWODOWA (format:  pdf, rozmiar:  84 KB)

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z PRAKTYKI – OBÓZ NAUKOWY/PROJEKT BADAWCZY (format:  pdf, rozmiar:  87 KB)