Gospodarka turystyczna I stopnia NOWOŚĆIII

Studia licencjackie

S1 – stacjonarne - program studiów

N1 – niestacjonarne - program studiów

 

Specjalności ujęte w programie studiów: 

 • gospodarka regionalna i samorządowa,
 • logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
 • rachunkowość zarządcza,
 • wycena i zarządzanie nieruchomościami,
 • zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie,
 • zarządzanie w kryzysie,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Kryterium kwalifikacji na studia I stopnia

Warunki przyjęcia na studia na poszczególne kierunki studiów określa Senat Uczelni. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie rankingu kandydatów, zgodnie z przyjętymi limitami miejsc.

Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią: wyniki egzaminu maturalnego przeliczonego na punkty oraz spełnienie warunków postępowania kwalifikacyjnego.

 

Twoja przyszłość:

 • na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 • w biurach administracji rządowej i samorządowej,
 • w szkolnictwie,
 • w instytucjach finansowych i doradczych,
 • w biurach consultingowych,
 • w firmach ubezpieczeniowych,
 • w handlu i przemyśle rolno-spożywczym.