Podstawy prawne praktyk

Na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie praktyki zawodowe są integralnym elementem kształcenia studentów studiów pierwszego stopnia kierunków: ekonomia oraz zarządzanie. Organizację i przebieg studenckich praktyk zawodowych regulują:

  • Regulamin studiów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.
  • Zarządzenie nr 125 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 14 października 2021 r. w sprawie Podstaw funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.
  • Uchwała nr 96 Senatu Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wytycznych Senatu ZUT dotyczących przygotowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia z późn. zm.
  • Zarządzenie nr 114 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zasad realizacji praktyk zawodowych studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.


Studenci Wydziału Ekonomicznego mogą realizować praktyki zawodowe w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą (minimum 1 rok) wpisanych do odpowiedniego rejestru (CEIDG lub KRS), tj:

  • w jednostkach organizacyjnych, posiadających osobowość prawną;
  • w jednostkach organizacyjnych, choćby nie posiadały osobowości prawnej, jeżeli zatrudniają pracowników;
  • u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, o ile zatrudniają pracowników;
  • w jednostkach organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Warunkiem wyrażenia zgody na praktykę, poza kryteriami merytorycznymi, jest:

  • umożliwienie realizacji praktyk zawodowych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych tj. w okresie letnich wakacji (lub innym terminie pod warunkiem wyrażenia zgody przez każdą ze stron umowy);
  • podpisanie deklaracji, a następnie umowy, w której praktykodawca zobowiązuje się do umożliwienia zrealizowania przez studenta, wskazanego w umowie, założeń i celów praktyki wymienionych w programie praktyk, będącym integralną częścią podpisanej umowy.