Podstawy prawne praktyk

Na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie praktyki zawodowe są integralnym elementem kształcenia studentów studiów pierwszego stopnia kierunków: ekonomia oraz zarządzanie. Organizację i przebieg studenckich praktyk zawodowych regulują:


Studenci Wydziału Ekonomicznego mogą realizować praktyki zawodowe w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą (minimum 1 rok) wpisanych do odpowiedniego rejestru (CEIDG lub KRS), tj:

  • w jednostkach organizacyjnych, posiadających osobowość prawną;
  • w jednostkach organizacyjnych, choćby nie posiadały osobowości prawnej, jeżeli zatrudniają pracowników;
  • u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, o ile zatrudniają pracowników;
  • w jednostkach organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Warunkiem wyrażenia zgody na praktykę, poza kryteriami merytorycznymi, jest:

  • umożliwienie realizacji praktyk zawodowych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych tj. w okresie letnich wakacji (lub innym terminie pod warunkiem wyrażenia zgody przez każdą ze stron umowy);
  • podpisanie deklaracji, a następnie umowy, w której praktykodawca zobowiązuje się do umożliwienia zrealizowania przez studenta, wskazanego w umowie, założeń i celów praktyki wymienionych w programie praktyk, będącym integralną częścią podpisanej umowy.