Organizacja praktyk

Termin odbywania praktyki

Studenci realizują praktykę zawodową w czasie letnich wakacji zgodnie ze szczegółową organizacją roku akademickiego lub za zgodą opiekuna praktyk zawodowych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Prodziekana ds. studenckich i kształcenia, w trakcie roku akademickiego, w czasie wolnym od zajęć.

Czas trwania praktyk

Student studiów stacjonarnych pierwszego stopnia jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej trwającej nie krócej niż 3 tygodnie, tj. 15 dni roboczych i zaliczenia jej do końca czwartego semestru studiów. Praktyki mogą być realizowane po I lub II roku studiów.

Miejsce odbywania praktyki

Praktyka może być realizowana w wybranej przez studenta jednostce gospodarczej lub instytucji, w kraju lub za granicą. Charakter wykonywanych przez studenta w trakcie praktyki zajęć powinien spełniać wymagania określone programem praktyk.

Studenci mogą realizować praktykę zawodową u przedsiębiorców, w jednostkach sektora finansów publicznych, ośrodkach naukowo-badawczych, instytucjach oświatowych i kultury oraz w jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej, to jest fundacjach, stowarzyszeniach, organizacjach pożytku publicznego, a także w innych wskazanych miejscach, zgodnych z programem praktyk.

Realizacja praktyki

1. Zgodę na odbycie praktyki w samodzielnie wybranym przez studenta zakładzie pracy wyraża kierownik praktyk zawodowych. W terminie do 31. maja roku akademickiego lub w innym uzgodnionym terminie. Student dostarcza deklarację z zakładu pracy o przyjęciu studenta na praktykę.

2. Podstawą zaliczenia praktyk zawodowych może być: 

  • udział studenta w obozie naukowym lub pracach badawczych - decyzję podejmuje kierownik praktyk zawodowych na wniosek (format:  doc, rozmiar:  49 KB) studenta pozytywnie zaopiniowany przez kierownika obozu naukowego lub kierownika jednostki, w której są prowadzone badania;
  • prowadzona przez studenta działalność gospodarcza, jeżeli jej charakter gwarantuje uzyskanie umiejętności odpowiednich dla danego kierunku studiów - decyzję podejmuje kierownik praktyk zawodowych na wniosek (format:  doc, rozmiar:  49 KB) studenta złożony wraz z zaświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej;
  • wykonywana przez studenta praca zarobkowa, jeżeli charakter pracy gwarantuje uzyskanie umiejętności odpowiednich dla danego kierunku studiów - decyzję podejmuje kierownik praktyk zawodowych na wniosek (format:  doc, rozmiar:  49 KB) studenta złożony wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy;
  • udział w praktyce zawodowej odbytej w związku z innymi realizowanymi lub zrealizowanymi przez studenta studiami - decyzję podejmuje kierownik praktyk zawodowych na wniosek (format:  doc, rozmiar:  49 KB) studenta;
  • uczestnictwo w stażach krajowych albo stażach zagranicznych, jeżeli gwarantują one uzyskanie umiejętności odpowiednich dla danego kierunku studiów - decyzję podejmuje kierownik praktyk zawodowych na wniosek (format:  doc, rozmiar:  49 KB) studenta.

 

Studenci składają deklaracje i wnioski o zaliczenie praktyk w terminach wyznaczonych przez opiekunów praktyk.

Zawarcie umowy

Kierownik praktyk zawodowych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez dziekana oraz na podstawie deklaracji (format:  doc, rozmiar:  33 KB) dostarczonej przez studenta, zawiera z zakładem pracy umowę/porozumienie w sprawie praktyk zawodowych studentów Wydziału Ekonomicznego. Umowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Skierowanie na praktyki

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej student otrzymuje skierowanie na praktykę zawodową, z którym zgłasza się do zakładu pracy.

Ubezpieczenie

Student jest zobowiązany przed rozpoczęciem praktyki zawodowej na czas jej odbywania ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Koszty

1. Wydział Ekonomiczny oraz zakład pracy nie ponoszą kosztów przejazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki.

2. Opłata za zamieszkanie w domu studenckim ZUT w Szczecinie w okresie odbywania przez studenta praktyki zawodowej, równa jest wysokości opłaty za zakwaterowanie w roku akademickim.

Zaliczenie praktyk

1. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje opiekun praktyk zawodowych po przeprowadzeniu rozmowy ze studentem.

2. W celu zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej należy przedstawić opiekunowi praktyk dziennik praktyk (format:  docx, rozmiar:  15,25 KB) wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy potwierdzającym odbycie praktyki.

3. Termin zaliczenia praktyki jest uzgadniany ze starostą danego roku studiów i podawany do wiadomości studentów na wydziałowej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. Zaliczenie powinno odbyć się podczas jesiennej sesji egzaminacyjnej.

4. Kierownik praktyk zawodowych na odpowiedniej stronie w indeksie potwierdza odbycie praktyki zawodowej.

5. Informacje o odbytych praktykach zawodowych są przechowywane w systemie komputerowym E-DZIEKANAT oraz w aktach osobowych studenta.

 

 

Oprócz obowiązkowej praktyki studenckiej zachęcamy do zdobywania doświadczenia zawodowego poprzez dobrowolne praktyki studenckie. Z dniem 28 sierpnia 2009 r. weszła w życie Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich. Poznaj Ustawę (format:  pdf, rozmiar:  185 KB)