Zasady rekrutacji

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA
  1. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, odbywa się wyłącznie poprzez Internetowy System Rekrutacji ISR.
  2. W okresach wyznaczonych do rejestracji (zgodnie z terminami rekrutacji) system ISR będzie czynny całą dobę, umożliwiając rejestrację i modyfikację danych wprowadzonych przez kandydata.
  3. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych rekrutacji.
  4. Konsekwencje błędnego wypełnienia formularza internetowego, jego niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.
  5. Dokumenty w formie papierowej dostarcza jedynie kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia, zgodnie z terminami rekrutacji.
  6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarnych lub niestacjonarnych) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia). Kandydat może brać udział w kilku postępowaniach rekrutacyjnych, każdorazowo wnosząc opłatę rekrutacyjną. Kandydat może w ramach każdego z postępowań rekrutacyjnych wskazać maksymalnie trzy kierunki studiów, szeregując je w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego.
  7. Uczelnia przewiduje możliwość ogłoszenia rekrutacji w drugim terminie na wybrane kierunki studiów - w przypadku niewyczerpania planowanego limitu przyjęć.
  8. Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia określonego kierunku, specjalności lub formy studiów w przypadku zbyt małej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia na dany kierunek, specjalność lub formę studiów (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaproponuje tym kandydatom inny kierunek studiów, specjalność w pierwszej kolejności w ramach wydziału, a w drugiej w ramach  Uczelni).
  9. Uczelnia nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonania zmian w formularzu internetowym spowodowanych niezależnymi od Uczelni awariami sieci komputerowej, a także za opóźnienia wynikające z działania systemów bankowych/pocztowych, itp., w przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa powyżej, kandydat powinien zgłosić się do odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
  10. Złożenie przez kandydata dokumentów o przyjęcie na studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych.