Komisja Dydaktyczna

Komisje Wydziałowe

 

Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych na Wydziale Ekonomicznym na kadencję 2016-2020

 

Zadania Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyktycznych:

 
1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Wydziału w sprawach:

 
1) utworzenia i likwidacji kierunków studiów, specjalności i przedmiotów/modułów;
2) wytycznych do opracowania planów studiów i programów nauczania na studiach wyższych;
3) zasad obliczania godzin dydaktycznych;
4) zasad ustalania zakresów obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków;
5) warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach i specjalnościach oraz przedmiotów do wyboru;

 
2. Opiniowanie umów dotyczących współpracy międzynarodowej w części obejmującej działalność dydaktyczną Wydziału.

 
3. Opiniowanie innych spraw przedkładanych Radzie Wydziału do zaopiniowania, dotyczących działalności dydaktycznej Wydziału.