Podstawy prawne praktyk

Na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie organizację i przebieg studenckich praktyk zawodowych regulują:

 

  • przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.),
  • plany studiów zatwierdzone przez Radę Wydziału - zgodne ze standardami kształcenia dla poszczególnych kierunkach studiów,
  • Regulamin studiów wyższych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie,

 

- Zarządzenie Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie nr 169 z dnia 20 listopada 2009 r. (format:  pdf, rozmiar:  660 KB) w sprawie zasad realizowania praktyk zawodowych studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, będących obywatelami polskimi.

 

Na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie praktyki zawodowe są integralnym elementem kształcenia studentów studiów pierwszego stopnia kierunków: ekonomia, zarządzanie oraz turystyka i rekreacja. Zasady realizacji i tryb zaliczania praktyk zawodowych określa Uchwała nr 391. (format:  pdf, rozmiar:  262 KB) Rady Wydziału Ekonomicznego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu zaliczania praktyk zawodowych wynikających z planów studiów i programów nauczania.