Praktyki zawodowe

ŚCIEŻKA REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

1. Student znajduje miejsce realizacji praktyki, uzgadnia jej termin i dostarcza DEKLARACJĘ w pełni wypełnioną (nazwa i adres) i podpisaną (przez podmiot, w którym odbędzie się praktyka) wraz z POLISĄ UBEZPIECZENIA NNW wykupioną na czas trwania praktyki (co najmniej 15 dni roboczych).
2. Pełnomocnik ds. praktyk po otrzymaniu ww. dokumentów przygotowuje UMOWĘ, którą student oddaje pełnomocnikowi ds. praktyk podpisaną (przez podmiot, w którym odbędzie się praktyka) jeszcze przed rozpoczęciem praktyki. Na tej podstawie pełnomocnik ds. praktyk wystawia studentowi SKIEROWANIE na praktyki.
3. Student realizuje praktykę i prowadzi DZIENNIK PRAKTYK. Po zakończeniu praktyki dostarcza do Pełnomocnika ds. praktyk trzy dokumenty: DZIENNIK PRAKTYK, POTWIERDZENIE ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ oraz SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ.
4. Pełnomocnik ds. praktyk: rozlicza praktykę (na podstawie dostarczonych w terminie dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy z odbycia praktyki i wystawia ocenę.

Zwolnienie z realizacji praktyki
Student może ubiegać się o zwolnienie z odbycia praktyki zawodowej, gdy do 31 maja br. udokumentuje:
- co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe (wynikające z umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, wolontariatu) zgodne z ramowym programem praktyki w okresie dwóch ostatnich lat kalendarzowych (zaświadczenie o zatrudnieniu);
- co najmniej roczne prowadzenie działalności gospodarczej (CEiDG);
- udział w obozie naukowym/w pracach badawczych.
Decyzję w sprawie zwolnienia studenta z praktyki zawodowej podejmuje na WNIOSEK studenta Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk. Wniosek o zwolnienie z praktyk należy złożyć do 31 maja br.
Zwolnienie z realizacji praktyk nie zwalnia ze złożenia, oprócz ww. dokumentów, SPRAWOZDANIA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ.

Dokumentacja praktyk (do pobrania)

DEKLARACJA (format:  pdf, rozmiar:  86 KB)

DZIENNIK PRAKTYK (format:  pdf, rozmiar:  75 KB)

SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI ZAWODEJ (format:  pdf, rozmiar:  80 KB)

POTWIERDZENIE ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ (format:  doc, rozmiar:  32 KB)

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK – EKONOMIA

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK – ZARZĄDZANIE

Opcjonalnie

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z PRAKTYKI – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (format:  pdf, rozmiar:  84 KB)

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z PRAKTYKI – PRACA ZAWODOWA (format:  pdf, rozmiar:  84 KB)

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z PRAKTYKI – OBÓZ NAUKOWY/PROJEKT BADAWCZY (format:  pdf, rozmiar:  87 KB)


Warunkiem zaliczenia II roku studiów
jest realizacja praktyk studenckich. Mogą Państwo zaliczyć praktykę korzystając z programu Erasmus+.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl w zakładce „Wyjazdy stypendialne dla studentów i doktorantów”. Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w terminie do 26 lutego 2021.
Zachęcam do zapoznania się z ofertą

Pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich
dr Beata Będzik

 

OFERTA PRAKTYK ZAWODOWYCH

Potencjalni partnerzy:

 • Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”
  tel. +48 91 852 36 31
 • Urząd Statystyczny
  tel. +48 91 459 77 03
 • Przedsiębiorstwo Skraw-Met Sp. z o.o. Spółka komandytowa
  tel. +48 721 212 135
 • Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
  tel. +48 91 85 22 607
 • Oddział ZUS w Szczecinie
  p. Monika Wawryszczuk-Tyszkowska
  praktyki.szczecin@zus.pl
  tel. +48 91 459 61 06
 • Grupa AZOTY
  p. Kinga Knopik
  kinga.knopik@grupaazoty.pl
  tel. +48 519 501 330

 

Więcej informacji:

dr Beata Będzik
ul. Żołnierska 47 pokój 119
tel. 91 449 69 94
mail: beata.bedzik@zut.edu.pl