Opłaty za usługi edukacyjne 2018/2019

 

 

I. Opłaty za studia niestacjonarne     

 

I stopnia kierunek Ekonomia 1500,00 zł za semestr
I stopnia kierunek Zarządzanie1850,00 zł za semestr
II stopnia kierunek Ekonomia1650,00 zł za semestr

                  


Opłata za świadczone usługi edukacyjne powinna być wniesiona przez studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019

 

· w trzech jednakowych ratach: do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia – za semestr zimowy

· trzech jednakowych ratach: do 31 marca, 30 kwietnia i 31 maja – za semestr letni, 

· lub jednorazowo do 31 października – za semestr zimowy oraz do 31 marca – za semestr letni, jeżeli całkowita wysokość opłaty jest niższa od 200 zł.

 

Studenci oraz osoby przyjęte na studia bez względu na wysokość opłaty mogą ją wnieść jednorazowo (całość opłaty semestralnej) w terminie do 31 października – za semestr zimowy i do 31 marca – za semestr letni. 

 Terminy opłat dla studentów kontynuujących studia obowiązują według wcześniej zawartych umów.

 

II. Opłata za powtarzanie określonych zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających wyników w nauce (form zajęć wchodzących w skład danego modułu/przedmiotu) pobierana jest na:

 

1) wszystkich poziomach kształcenia stacjonarnych studiów wyższych (S1; S2):  – opłata ta określana jest jako iloczyn liczby godzin powtarzanych form zajęć danego modułu/przedmiotu w semestrze oraz stawki za godzinę zajęć  z tym że:

 

 

· dla aktualnie studiujących studentów wg Zarządzenia Nr 38 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 02 czerwca 2017 roku stawka za godzinę zajęć wynosi 7 zł

· dla studentów wznawiających studia (tj. po reaktywacji) wg  Zarządzenia Nr 43 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2018 roku stawka za godzinę zajęć wynosi 9 zł

 

 

2) wszystkich poziomach kształcenia niestacjonarnych studiów wyższych (N1; N2) –  opłata ta stanowi iloczyn liczby godzin  powtarzanych form zajęć danego modułu/przedmiotu w semestrze oraz stawki za godzinę zajęć, określonej jako iloczyn liczby semestrów w całym toku studiów oraz opłaty za semestr podzielonej przez całkowitą liczbę godzin zajęć w programie kształcenia i wynosi:

 

 

· N1 Zarządzanie II rok, 3 i 4 semestr, specjalność Wycena i zarządzanie nieruchomościami – stawka za godzinę zajęć wynosi 8,81 zł

· N2 Ekonomia II rok, 3 i 4 semestr , specjalność Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych - stawka za godzinę zajęć wynosi 8,35 zł

 

 

III. Akty prawne dotyczące opłat za świadczone usługi edukacyjne

  • Uchwała nr 69 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania z opłat w ZUT w Szczecinie; 
  • Uchwała nr 64 z dnia 29 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę nr 69 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 22 września 2014 roku; 
  • Uchwała nr 50 z dnia 27 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 69 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2015 roku; 
  • Zarządzenie nr 43 Rektora ZUT z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019 (obowiązuje studentów wznawiających studia);  

  

IV. Sposób wyliczenia opłat za powtarzane przedmioty oraz różnice programowe dla studentów studiów niestacjonarnych

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 43 Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2018 roku opłata za powtarzany moduł/przedmiot na studiach niestacjonarnych wynosi: 

N1 kierunek Zarządzanie 

 II rok_semestr  trzeci_czwarty rok akademicki 2018-2019

a - liczba godzin z powtarzanego przedmiotu

b - liczba semestrów 

c- opłata za semestr

d – liczba godzin wynikająca z programu kształcenia

specjalność Wycena i zarządzanie nieruchomościami

a × (bxc):d = a × (6 semestrów x 1850,00zł): 1260 godzin = a ×8,81 zł (stawka za 1 godzinę) 

 

N2 kierunek Ekonomia

II rok_semestr  trzeci_czwarty rok akademicki 2018-2019

a - liczba godzin z powtarzanego przedmiotu

b - liczba semestrów 

c- opłata za semestr

d – liczba godzin wynikająca z programu kształcenia

specjalność: Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych

a × (bxc):d = a × (4 semestry x1650,00 zł):790 = a × 8,35 zł (stawka za 1 godzinę)