Wykaz dokumentów

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 
 1.  ankieta osobowa - formularz podania na studia z podpisem kandydata  (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR),
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości  (oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej) z tym że:
  1. kandydat z „nową maturą” (egzamin, którego wynik wyrażony jest w skali 0-100), który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdawał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych – także aneks do świadectwa dojrzałości,
  2. kandydat ze „starą  maturą” (egzamin, którego wynik wyrażony jest w skali od 2 do 5 lub od 1do 6), który podwyższył wynik egzaminu dojrzałości lub zdawał egzamin dojrzałości z przedmiotów dodatkowych - także zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
  3. kandydat ze statusem matury międzynarodowej IB i matury europejskiej EB – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się dostarczenia kopii świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie,
 3.  kserokopia dowodu osobistego  lub innego dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem (oryginał dokumentu do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej),
 4. jedna fotografia  (aktualna kolorowa) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy złożyć przez ISR,
 5. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na numer rachunku bankowego wygenerowany z ISR,
 6. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z ISR),
 7. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z ISR),
 8. zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.
 

 

 1. ankieta osobowa wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR),
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich – oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz  suplementu lub wypis z przebiegu studiów  (ewentualnie zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego),
 3. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów,
 4. indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię – w przypadku kandydatów nieposiadających suplementu,
 5. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem (oryginał dokumentu do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej),
 6. jedna fotografia (aktualna kolorowa) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL), oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy przesłać przez ISR,
 7. dowód  wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy wygenerowany z ISR,
 8.  oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z ISR),
 9. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z ISR)

 

UWAGA!!!

 • elektroniczny formularz (ankieta osobowa),
 • oświadczenie o gotowości podjęcia studiów,
 • zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów można wydrukować z ISR dopiero po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.