Ważne terminy

 

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia

Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia

Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA (dotyczy kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)

Zgodnie §2, pkt 2, ust. 7, uchwały nr 40 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019 Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy nie osiągnęli porównywalnych efektów kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez radę wydziału oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

 

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej na studia II stopnia kierunek Ekonomia:

1. Pojęcie i istota ekonomii. Rzadkość dóbr jako podstawowy problem ekonomii. 

2. Proces produkcji a czynniki produkcji. 

3. Pojęcie i klasyfikacja dóbr. 

4. Charakterystyka podmiotów gospodarczych (konsument, producent i państwo 

5. Rynek - pojęcie i klasyfikacja. 

6. Popyt i podaż jako elementy rynku. Czynniki kształtujące popyt i podaż. 

7. Pojęcie, rodzaje i funkcje pieniądza. 

8. Istota inflacji, jej przyczyny i systematyka . 

9. Bezrobocie - pojęcie, przyczyny i rodzaje. 

10. Budżet państwa, deficyt i dług publiczny.