Składanie, warunki publikacji

Składanie pracy do wydawnictwa 

 Praca wraz z tabelami, rysunkami, zdjęciami i schematami powinna być przygotowana w formie jednego pliku w formacie doc. Wykresy w formacie Excel załączyć w oddzielnym pliku.

  
W osobnym pliku prosimy podać: pełne imię i nazwisko autora (autorów), pełną nazwę i adres macierzystej jednostki naukowej autora (autorów); pełne dane adresowe (wraz z adresem poczty elektronicznej) autora do korespondencji.

  
Praca powinna być przesłana elektronicznie na adres folia@zut.edu.pl  oraz dwa egzemplarze pracy w formie papierowej przesłany na adres:

  
Folia Oeconomica
Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Al. Piastów 50

70-311 Szczecin

 

 

Po recenzji, do pracy należy dołączyć szczegółowe ustosunkowanie się do uwag recenzentów i redaktora tematycznego oraz podpisane oświadczenie dotyczące praw autorskich.

Redaktor Naczelny
dr hab. Grażyna Karmowska, prof. ZUT

 

 

Wskazówki dla Autorów (format:  doc, rozmiar:  37 KB)

Oświadczenie (format:  doc, rozmiar:  27 KB)

Oświadczenie 2. (format:  doc, rozmiar:  31 KB)

Podstawowe zasady recenzowania publikacji (format:  doc, rozmiar:  24 KB)

Kwestionariusz recenzji (format:  doc, rozmiar:  60 KB)

 

 

 

Warunki Publikacji 

Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Seria Oeconomica jest kwartalnikiem, a artykuły przyjmowane są w trybie ciągłym. 

Prosimy o dokonanie wpłaty przelewem na numer konta: 

 

Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Sz-n 

02 1090 1492 0000 0000 4903 0242 

 

z dopiskiem : publikacje artykułów w Serii Oeconomica, Wydział Ekonomiczny.