Składanie, warunki publikacji

Składanie pracy do wydawnictwa 

 Praca wraz z tabelami, rysunkami, zdjęciami i schematami powinna być przygotowana w formie jednego pliku w formacie doc. Wykresy w formacie Excel załączyć w oddzielnym pliku.

  
W osobnym pliku prosimy podać: pełne imię i nazwisko autora (autorów), pełną nazwę i adres macierzystej jednostki naukowej autora (autorów); pełne dane adresowe (wraz z adresem poczty elektronicznej) autora do korespondencji.

  
Praca powinna być przesłana elektronicznie na adres folia@zut.edu.pl  oraz dwa egzemplarze pracy w formie papierowej przesłany na adres:

  
Folia Oeconomica
Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Al. Piastów 50

70-311 Szczecin

 

 

Po recenzji, do pracy należy dołączyć szczegółowe ustosunkowanie się do uwag recenzentów i redaktora tematycznego oraz podpisane oświadczenie dotyczące praw autorskich.

Redaktor Naczelny
dr hab. Grażyna Karmowska, prof. ZUT

 

 

Wskazówki dla Autorów

Oświadczenie

Oświadczenie 2.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji

Kwestionariusz recenzji

 

 

 

Warunki Publikacji 

Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Seria Oeconomica jest kwartalnikiem, a artykuły przyjmowane są w trybie ciągłym. 

Prosimy o dokonanie wpłaty przelewem na numer konta: 

 

Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Sz-n 

02 1090 1492 0000 0000 4903 0242 

 

z dopiskiem : publikacje artykułów w Serii Oeconomica, Wydział Ekonomiczny.