KONSULTING EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWY

Studia administrowane są przez Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni, posiadających tytuł magistra lub inżyniera (licencjat), zainteresowanych tematyką dotyczącą realizowanych w ramach studiów treści programowych, posiadających wykształcenie rolnicze lub nieposiadających wykształcenia rolniczego.

Ukończenie studium pozwoli sprostać wymogom kwalifikacji zawodowych  zgodnie z  Ustawą o Kształtowaniu Ustroju Rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2016 poz. 2052 z póz. zm.). Kwalifikacje rolnicze są warunkiem koniecznym do utworzenia gospodarstwa indywidualnego w drodze nabycia nieruchomości rolnej.

 

Celem studiów jest przygotowanie kadry z wyższym wykształceniem do prowadzenia gospodarstwa rolnego, w oparciu o wiedzę i nabyte kompetencje z zakresu uwarunkowań organizacyjno - prawnych prowadzenia działalności rolniczej oraz funkcjonowania i wymogów wynikających z zaleceń Wspólnoty Europejskiej. 

 

Program studiów obejmuje zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: agrobiznesu w działalności rolniczej, podstaw prawa i prawa rolnego, ekonomiki działalności rolniczej, polityki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ekologii i ochrony środowiska, ekologicznych aspektów zarządzania, gospodarki i obrotu ziemią, marketingu i rynków rolnych w działalności rolniczej, organizacji gospodarstw rolnych wraz z elementami rachunkowości oraz finansowania działalności rolniczej ze środków UE.

 

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie studiów niestacjonarnych i odbywają się w weekendy (sobota, niedziela) na Wydziale Ekonomicznym, przy ul. Żołnierskiej 47 w Szczecinie. Forma studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia w wymiarze 235 godzin dydaktycznych w systemie dwudniowych zjazdów. 

 

Koszt: całkowity za studia wynosi 2140 zł (2 semestry).

Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr hab. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw 

Bliższe informacje: 

dr Aneta Zaremba, ul. Żołnierska 47, 71-206 Szczecin, tel. 601 80 55 88  

e-mail: aneta.zaremba@zut.edu.pl 

dr Milena Bera, ul. Żołnierska 47, 71-206 Szczecin, tel.  509 319 130, 

e-mail: milena.bera@zut.edu.pl