Zarządzanie I stopnia

Zarządzanie I stopnia

Studia licencjackie

S1 – stacjonarne, N1 – niestacjonarne

 

Specjalności ujęte w programie studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2018/2019: 

·         gospodarka regionalna i samorządowa,

·         logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym,

·         rachunkowość zarządcza,

·         wycena i zarządzanie nieruchomościami,

·         zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie,

·         zarządzanie w kryzysie,

·         zarządzanie zasobami ludzkimi

 

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 

KRYTERIUM KWALIFIKACJI na studia I stopnia

Warunki przyjęcia na studia na poszczególne kierunki studiów określa Senat Uczelni. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie rankingu kandydatów, zgodnie z przyjętymi limitami miejsc.

        Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią: wyniki egzaminu maturalnego przeliczonego na punkty oraz spełnienie warunków postępowania kwalifikacyjnego.

 

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

- na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych,

- w biurach administracji rządowej i samorządowej,

- w szkolnictwie,

- w instytucjach finansowych i doradczych,

- w biurach consultingowych,

- w firmach ubezpieczeniowych,

- w handlu i przemyśle rolno-spożywczym.